Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/362

Denne siden er ikke korrekturlest


somme UNDAL HEHBEn. 35 I været i midten af reduten. Efter de endnu gjenstaaende lave, tildels sammenhængende stenmure at dømme maa fæstningen have været ca. 100 alen i hver kant indvendig, ligesom murene synes at have været næsten 3 alen tykke. Sagnet fortæller, at da en nabokjæmpe vilde storme fæstningen, blev det ene ben skudt af ham ved en udslynget sten, men at han derpaa paa ét ben sprang næsten Vi mil til henimod gaarden Barsta(I, hvor han faldt om og døde, og hvor hans legeme blev begravet i en liden haug, som endnu paavises. Paa samme gaard Skopteland er paa en myr øst for husene en stor stenrøs med 3 flade stene ovenpaa. Den lille forhøining eller bergknat, hvorpaa forskansningerne ligger, heder endnu Borgevold, og myren, hvor stenrøsen er, kaldes Borgemyr. Navnet Konsmo forklares i bygden som Kongsmo. Det siges at skrive sig fra, at der paa moen har staaet en stolpebod, hvori kongetienden modtoges, før kirkerne blev solgte. Vigmostad kirke, h0vedkirken i Nordre Undal præste- gjeld, 44 m. over havet, er en korskirke af tømmer, opførti 1848, med 475 siddepladse; den er meget stor og sjelden smuk, bygget i en lang firkant med 2 fløie; den ligger paa en liden høide paa vestsiden af Undalselven med udsigt nedover Vigmostaddalen. L. Dieti“i(—hson nævner en ældre kirke fra 1781. Vigmarsstaða kirk(‘ja (Vigmunda-rstaða 2) var Vigmostad hoved- kirkes gamle navn. Sognet blev skilt fra Søndre Undal som eget præstegjeld ved res. af 1Ode juli 1844. Konsmo annekskirke, 1ll m. over havet, er en korskirke af tømmer, opført 1802, med 450 siddepladse. Den er bygget i langagtig firkant med taarn; den har en vakker beliggenhed. Kommgsmös kirhja var rimeligvis Konsmo annekskirkes gamle nav11, men formen er usikker. Eidsvoldsmanden ()mun(l Bjørnsen Birkelan(l, underjæger, senere gaardbruger, repræsenterede paa rigsforsamlingen det vesterlenske infanteriregiment. Han var født paa gaarden Birkeland i Konsmo, anneks til Undal præstegjeld i Mandals amt 1786 (døbt i Konsmo kirke 3Ote april s. a.), søn af gaardbruger Bjørn 0mund- sen Birkeland og Todne Larsdatter. Han døde 77 aar gammel paa Birkeland 14de april 1862 og blev 26de s. m. begravet paa Konsmo kirkegaard, hvor gravstedet kan paavises, men er uden mindesmærke. Legater. Knud Ra9IIluSSe)l Helle skjænkede til Konsmo Sogns fattige 2O0 rbdlr., som er sammenblandede med fattig- kassens øvrige midler.