Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/365

Denne siden er ikke korrekturlest


354 1.1ST1—:B OG MANDAI.S Amt l9. Fra chausseen ved Øidnavatn lidt nordenfor Øi1lneskIer en kort Veistump i nordøstlig retning til Bjelland grændse, hvor- fra fortsættes til Mi(lbø og Naa“9tad (kfr. bygdevei nr. 10 i Bjel- 1an(l);— bredde 3.2 m., stigning 1:1O og længde 0.3 km. 20. Af gjennemgangsveien fra Y tre Øi(lne i Grindum (bygde- vei nr. 2) til Bjærum i Hægebostad (bygdevei nr. 4) ligger det isolerede stykke fra Grindum grændse ved Iuelan(l til Hægebost-ad grændse ved Naglestad inden Nordre Undal herred. Bredde 2.5 a 3 m., st-igning ca. 1:9 og længde 2 km. Den samlede længde af Nordre Undal herreds bygdeveie udgjør saaledes 54.(i k-m. Andre kjørbare veie. Med undtagelse af de i det foregaaende nævnte gaardveie, der fortsætter de rodelagte veie, findes i Nordre Undal kun faa private kjøreveie af betydning; dog forekommer enkelte private broer over Undalselven med til- hørende veie til gaarde, beliggende paa Vestsiden af samme. En- del heiegaarde er endnu uden kjørbar vei. Rideveie (fodstier). Af Nordre Undal herreds rideveie mærkes: 1. Vei fra Vivlemo ved bygdeveien gjennem Undalen til Stokkeland, T)omsland og hovedveien gjennem Mandalen i Øislebø herred. Veien er rodelagt som ridevei og t-aalelig god. 2. Fra Vivlemo fører en anden, ligedes rodelagt, ridevei til gaarden Birkeland 3. Fra gaarden Bik(jøn fører en ligeledes rodelagt ridevei nordover ind i Bjelland herred. 4. Fra Øidne9klevbroen fører en rodelagt ridevei mod vest over Brok til Naglestad, hvor den støder paa bygdeveien til H(eg(1bosfa(l. 5. Fra Søndre Undal kommer en rodelagt ridevei ind, der følger Vestsiden af Undalselven til Vigmostad kirke, hvorfra den fortsættes til gaarden Landaas. 6. Endelig fører fra Vigmosta(l kirke rodela-gt ridevei til heie- gaardene Risl(md og Flaten. Vigmostad hovedsogn var i 1899 delt i 7 skolekredse med 142 undervisningsberettigede børn, 4 lærere Konsmo sogn var i 1899 delt i 7 skolekredse med l36 undervisningsberettigede børn, 4 lærere.