Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/368

Denne siden er ikke korrekturlest


SøN1)R1—: UNnA1. I—1ERRED. 357 øst for Undalen, hvilke langt ud i havet ser ud som to kegler, skilte ved et skar, og rager høit op over alle nærliggende høider. Østlig for Snig-fjorden ligger ])“aum.syffel(l og paa grændsen mod Halsaa Aasjjeld, 155 m. Østlig for Trædal naar Skij’tesheia l54 m. o. h. “ Paa Vestsiden af Undalselven mellem denne og Tarvatn ligger Haavem1ten, Fløijjeldet, 168 m., og HeddingÖ;[jeld, 198 m. Af øerne i herredet er Underø mellem Syrdalsfjord og Snig- fjord den største. Den skilles fra det faste land ved Navarsund og hæver sig til en høide opimod 10O m. Vestenfor Underø ligger Suinø med en udmærket havn, der iseilskibenes tid var overmaade stærkt benyttet. Gammel granit danner det faste fjeld over den største del af herredet. I den nordvestlige del paa grændsen mod Lyng- daI bestaar det faste fjeld af Farsunds hornblendegranit. Langs Undalselven er der udfyldninger af aur og sand og ler (krx. bind I, pag. 6o). Vasdrag. Den største del af herredet har afløb gjennem (’Hdalsel1.?en eller .4udna, som før er beskrevet (bind I, pag. 136). En del har afløb gjennem forskjellige smaaelve, kun en ringe del gjennem Mandal-9elven-. Undalselven danner under sit løb gjennem herredet tre fosser, ved Erseid (Gaupe.fossen), ved Haga (Hage.fosse)g) og ved Mjølhus (1l13øzh usfossen . ) Undalselven kan roes fra Snig ved udløbet til Bøholen, ca. I0 km. ovenfor (kfr. bind I, pag. l38). Indsjøer. Søndre Undal herreds betydeligste indsjø er Thi-c-atn, der ligger indenfor Remesfjor(l og under Haavenuten, der 8tyrter sig steilt i vandet. Det har en længde af —5.5 km. med en bredde, der gaar op til I km. paa det bredeste. Kun en liden del af vandet tilhører Spangereid herred. Man angiver-, at dybden i dette vand skal være indtil 166 m.; et almindeligt sagn vil endog vide, at man paa sine steder ikke skal kunne finde bund. I ældre tider benyttedes Tarvatn som kommunikationsvei mellem Valle og Spangereid, idet man reiste fra Giskedal sydefter vandet med baad og saa overland gjen- Dem det lille dalføre til Remesfjord og derfra videre tilsjøs til 8p8ugereid. Peder Claussøn beretter i sin «Norriges Bescrifuelse» om dette vand, Taɔ*vange-r, «huis Dybhed er sommesteds urandsagelig; i dette Vand sigis i former Tid at være (l1’llCk1l(3t en Bisp oc 6 Prester».