Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/37

Denne siden er ikke korrekturlest


28 1.1sTEH OG nAN1)A1.S .mT. “ brændte under branden den 8de til 9de juli 1892. Efter resolution af 17de april 1894 opførtes ny bolig, som var færdig- bygget høsten 1894. Til dens opførelse medgik ca. 55 OOO kr., hvoraf 28 OOO kr. dækkedes ved den nedbrændte bygnings assu- rancesum, l2000 kr. ved et embedet paaheftet laan og 15000 kr. ved bidrag af amtmandsembedsgaardsfondets rentefond. Den er en murbygning, tækket med skifer. I kjæ1deren er et ildfast rum. Det stiftamtmandsembedet tilliggende landsted Nedre Fladen, af skyld mark 1.22, bestaar af et 15 74O m.9 stort jordstykke; en del er bortleiet til stiftsseminariet til øvelseshave. Paa eien- dommen er en delvis af tømmer, delvis af bindingsværk og mur opført hovedbygning. Ved Østre havn ligger Km2s“tiansholms fort med j(estningstaarn, efter branden i 1892 restaureret paa en smagløs maade. Det væ- sentligste af murene staar igjen efter branden i 1892. Nordvestligt for Kristiansholm ligger retran(§hementet. Til retranchementet hører Fæstningsbrygger: af tømmerkar, baadhavnen, knaldsatsbygningen af mursten, ba(Iehuset af bindingsværk, retran(—hementspladsen. Gasværket ligger paa den halvø, der dannes af Østre havn og Toridalselven; nordvestlig for gasværket ligger marinens mer-ft. Kristiansands vær-j“t, kaldet Kongens værft, ligger i Kristian- sand by og har et grundareal af omtrent 1.9 ha., hvoraf ca. 30 ar. er leiet grund. Bygninger og indretninger paa værftet er et vagthus, magasin- bygning, kanonbaadskur, baadsku-r, kulskur, kram 1““i)rgmm“ med port, bolv(erk langs elven. Udenfor værftet ligger ekserCe-rplads, mellem Kronprinsens gade og E1vegaden samt Østre Strandgade og sjøen, den er 16 400 m.2 stor. O(Z(Z(37’ø(’)l-S krudfhus med landgangsbrygge er en grund- muret bygning paa graastensfundament; den ligger paa Odder- øens vestside. Eksercerhuset er en ældre bygning, opført af teglstensmur paa graastensfundament i én etage, er 43 m. langt og 12.2 m. bredt. Skolebygningen er opført i 1876 for l960O kr. Kristiansand tol(l.ste(l ligger foran Toldbodgadeu. Grundarealet er 2316.37 m.2, hvoraf 1083.64 m.2 er bebygget; her ligger fold- boden en to-etages murbygning, opførti aarene 1826 —1827, og en stenbrygge af fladeareal 523.68 m.2 Toldbodbygningen og det nye toldpakhus mod vest er i alt ansat til 64 OOO kr. Af ældre offentlige bygninger i Kristianssand kan nævnes bør-sen i Raadhusgaden, en bygning af træ, kathedralskolens gamle murbygning paa hjørnet af Gyldenløves gade og Kirkegaden, semi-

ariet, en træbygning, ligger i Toldbodgaden nær elven. Desuden