Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/375

Denne siden er ikke korrekturlest


364 r.1sTEn OG B1AN1)A1.S .AMT. De største industrie1le anlæg er: 1SZjølingstad uldvare.fabrik, 2lUølhus tT’(8L’á)’6j“Gb7“ík, Hogselv brug (sag og høv1eri), Roland, Undals sagbrug (sag og høv1eri), Haga, NaCersund kalkbrænderi, til hvis drift sten hentes fra Haugesunds- kaänten. Desuden findes endel mindre sagbrug omkring i herredet, hvor der væsentlig skjæres til husbrug. g Sam1et Motorernes . M0åî§î:??’ l au-beidsstyrke. antal. kræm?r- W 1 Sagbrug . .... . . i 42 2 25 3 sagbrug og h0vlerier . . l 33 4 . 27 1 mollebrug .... . . W 1 3 l 20 2 meierier . .... . Ỳ 7 2 14 1 shod(iyfabrik . . . M 1 1 lå 2 trævarefahriker . . . ] 28 2 44 1 111(1x-a1—cr=1h1—j1( . . . . l os 2 Ta 1 feldspatgrube . . l 5 —— ’ — 1 kalkbrænderi . . . . . . Ï 11 — W — (.’nderø baadbygge)—i har med 2 mand bygget 16 ba1adei 1900, deraf 1?3 skjegter, 12 seilbaade, 1 botlenosebaad, til en værdi af 1000 kr. 9 personer drev ved udgangen af aaret 19O0 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste han(le1ssteder er Svinø, Vigeland og Buhølen. Der var l indskrænket rettighed til udskjænkning af al i 1900. Valle Sogns landboforenings formaal er fremme af almindelig landbonæring. Va11e Sogns bygdeskog1ag begyndte 1900; dens for- maal er ope]skning af skog ved plantning og saaning og ind- skrænkning af 1yngsvidning. Søndre Undal brandforsikringsselskab traadte i virksomhed 1866; forsikringssum pr. 31te december 19O0 var til- sammen 973 510 kr. Vigelands kvægassuranceforening traadte i virk- somhed 1894. Foss og Grislebygdens kvægassuranceforening- forsikringssum pr. 31te december 19O0 var 13 925 kr. Søndre Un(lals sjøassuranceforening traadte i virk- somhed l873; forsikringssum pr. 31te december 1900 var 11O.30O kr.