Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/377

Denne siden er ikke korrekturlest


366 LISTER OG MANDAI‘S AMT. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de offi(—ielIe statistiske beregninger for Søndre Undal thinglag i 189l-95 2517 kr., i 1893—97 2620 kr., i 1895—99 2652 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brugi 1891 havde i Valle sogn, det nuværende Søndre Undal herred: 95 brug en matrikulskyld af indtil 0.50 mark, 139 brug en matrikulskyld fra O.51 til 1 mark, 282 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, l7 brug en matrikulsky1d fra 3.01 til 5 mark, 4 brug en 1natrikulskyld fra 5.01 til 10 mark, 1 brug en matri- kulskyld over 10 skyldmark. Søn(lre Undal pr(1estegaa)—d i Valle har efter at være rednceret ihenhold til lov af 19de juni 1882 en skyld af 16.79 mark -(tidligere 29.63 mark); en af de frasolgte parceller er dog endnu ikke skyldsat. Hovedbruget har følgende arealer: Ager og dyrket mark . 1O.()1 ha. Naturlig eng . . . . 14.85 » Skog og udmark ..... G 269.7O » Tilsammen 294.56 ha. Skogen bestaar af furu, ek, birk og andre løvtræer. Før re- (luktionen havde gaarden 25 pladse; 4 af disse er bestemt at skulle følge den reducerede gaard. “ Hovedbruget er kun fraso1gt et par havnestrækninger, som antages uden videre betydning for størrelsen af brugets besætning og avling. Efter sognepræstens skematiske forklaring af l89l havde hovedbruget følgende besætning: 2 heste, 8 a 9 storfæ, 2 a 3 ungfæ og 6 a 8 faar, samt gjennemsnitlig avling: 10 tdr. rug, 25 tdr. havre, 2 a 3 tdr. byg, 1 a 2 tdr. hvede og 90 t1dr- poteter. Gaarden har adgang til lakse— og ørretfiske. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 12 storfæ, 6 faar, 11 høns. Udsæd i 189O var: 0.70 hl. havre, 1.4O hl. rug, 0.50 hl. byg, 5 hl. havre, O.—4 hl. havre til grønfoder, 0.18 hl. vikker, 2O hl- poteter, 1O kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til gulerødder, l a1— til næper og O.5 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 7 2—hjulede arbeidskjærrer. Til præstegaarden hører 4 hus- man dspladse: Her-sIøl, .4bild.S—ues og to paa Vallemoen. Husdyrhold i 189I paa pladsene var ti1sammen: 6 storfæ, 1 faar, I høne. Udsædi 1890 var: O.52 hl. rug, O.5 hl. blandkorn, 4 hl. havre, 8.5 hl-