Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/384

Denne siden er ikke korrekturlest


SØNDRE UNDAL HERRED. 373 Billedet er 56 cm. bredt eg 73 cm. høit. Paa hans høire side staar skrevet: «Peter Claussøn fød i Eger-Ø— sund Anne 1545, den l April: Blef Sogneprest i Vndal ec Prouist Anne l566, Døde Anno.» Paa hans venstre side staar: «0ra et labora Anne Christi 16l4 Anne ætatis 69 compt.» Han har en bog i venstre haand eg en hvid dug i høire; han er malet i præstedragt med pibekrave. Indskriften paa maleriet er vistnok saaledes at forstaa, at Peder Claussøn (født 1ste april 1545) havde fyldt sit 69de aar, da han i 1614 lod sig male. Dette var samme aar, som han døde. Dette portræt i Undal kirke antages af A. E. Eriksen eg vistnok med rette malet i juli 1614 i Stavanger af «kentrafe- ge1—en » Peter Reimers. Valla kirl(ja i Allðl2lt(Z(tZi var Søndre Unrlal (Valle) hevedkirkes gamle navn. Valle kirke lod Peder Claussøn bygge fra nyt af i 1577; kir- ken gav af sine midler 100 daler, segnemændene 50 og Peder Claussøn selv lO0 daler. Allerede før Peder Claussøns tid var der kirke paa Valle: Kyrmøssen a Vallom.omtales i 1516. Den af Peder Claussøn byggede kirke var helt færdig i l59l, da keret byggedes. Denne kirke reves i 1795, da den nuværende kirke byggedes. For-s kirh:ja paa Foss i Valle nævnes sidste gang 1489, og Foss sogn var nedlagt eg slaaet sammen med Valle allerede før Peder Claussøns tid. Det er derfor en misforstaaelse, at Peder Claussøn har flyttet Foss kirke til Valle. Menighederne havde i gammel tid kaldsret. I norsk kirkeerdinans, effentliggjort paa kirkemøde i Stav- anger l607, blev denne menighedernes kaldsret ordnet saaledes, (at almuen udvalgte af sin midte 7 mænd af de aktiste eg ældste i segnet, der skulde have fuldmagt med herredsprovstens raad og samtykke at keise eg udvælge en anden frem eg lærd mand i den afdøde segnepræstes sted». Denne valgret blev frataget menighederne 1667. Da kapellanen i Vanse, Hans Gottøou), søgte Undal kald, kom