Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/39

Denne siden er ikke korrekturlest


30 1.1STEn OG MANDALS AMT. Til asylets jordeiendo-m hører hovedbygningen, 19.4 )( 1O m., den ene halvdel er af træ, den sydlige halvdel af bindingsværk med mur og tagtækning af teglsten, stolpebod af træ, en en-etages træ- bygn“ing, en vinkelformet to-etages .fløs— og ladebygmÎng, hestestal(l, gris-ehus, hønsehus, hjulhus o. s. v. Vand;forsyningen sker gjennem vandledning fra Nedre Hellestø- vatn, som ligger i heien bag asylet og 91.5 m. over asyltomten, har et nedslagsdistrikt af 13.1 ha. og kan rumme ca. 30000 m.3 vand. Det oprindelige ved asylets anlæg udførte byggearbeide, her- under indbefattet efterarbeide, kostede tilsammen 774 0OO kr. c]—O‘I’(Zl)8í(’Il med tilliggende pladse under Kristiansand bys juris- diktion blev 29de september 1877 kjøbt for en kjøbesum af 124 OO0 kr., og eiendommen overtoges af Staten den 1ste Oktober s. a. En Kristiansands indvaanere tilkommende græsningsret i gaardens indmark og udmark blev udløst med en udgift for Staten af 160O kr. Eg teglværk under Kristiansand bys jurisdiktion blev ifølge storthingsbeslutning af 11te marts l89l indkjøbt for 28 000 kr. Eiendommen overtoges af asylet den 1ste juli s. a. Denne eien- dom, Eg teglværk, var undtaget ved Salget af gaarden Eg til Staten i 1877. Paa asyleiendommen hefter en ved kgl. reskript af l3de juni 1781 paalagt aarlig afgift til Kristiansands magistrat af 160 kr. Jordveiens samlede areal er 213 ha., hvoraf 167.3 ha. er 11dmark og 45.7 ha. indmark; herfra gaar byggetomter, haver og veie. — Den dyrkede og drænerede jordvei udgjør 28 ha. og er nu kommet nogenlunde i hævd; men jordsmonnet er sandholdigt og muldfattigt. Asylets kjøkkenhave udgjør 1.3 ha., de øvrige haver til- sammen 1.2 ha. Haverne er dels indgjærdede, dels omgivne med levende hegn. Udmarken, for en stor del bratte og tildels ulændte heier, er i den sydlige del temmelig skogbar, længer oppe er større, taalelig godt med furu bevoksede partier. Der udplantes aarlig et større antal skogtræer. Eg sindssygeasyl med tilliggende eiendomme har i sin nu- værende stand kostet ialt ca. 1 00O 0O0 kr. Skolen Byen har, foruden jblkeskolerne, en kathedralskole, en teknisk aftens-kole, en maskinistskole, et børneasyl, en stuer-tskole og en skipper-skole, desuden vaisenhuset Ebenezer kort udenfor byen. Maaske har der allerede i 1645 været en latinskole, men der er ingen dimitteret før l683. Efter branden 1734 blev en ny skolebygning opført.