Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/391

Denne siden er ikke korrekturlest


380 1.1sTER os MANI)AI.S AMT. Km.Z Imsø, vestre . . O.8 Imsø, østre . . 0.7 Udvaare . . . 0.5 Havnerø . . . 0.2 Store Lepsø . . 0.1 Udvaarø, ytre . . 0.3 l28 smaaøer ..... . 1.4 Samlet areal af øer . . . . 4.7 ø Spangereid herred bestaar af den halvø, paa hvilken Norges sydligste punkt af fastlandet, Lindesnes, ligger, derhos hører til herredet en del af landet omkring Len(;flordens sydlige del samt nogle øer. Et smalt eid, Spangereidet, forbinder den nævnte halvø med det øvrige fastland. Fjeldene naar over 20O meters høide i heri-edets østlige del; mod fjordene og havet er der oftest brat affald; fjeldene er oftest nøgne. Spangereid herred er delt ved Lenefjorden og Spangereidet. Den del af herredet, som ligger vest for Lenefjorden og Spanger- eidet, er atter delt ved Jaas1md. Derved fremkommer først den store halvø, der ender med Lindesnes, saa den del af herredet, som ligger vest for Lenefjorden og nord for Jaasun(l, og endelig den del, som ligger øst for Jaa- sund med Spangereidet, hvortil kommer herredets øer. Det smale eid, som har givet herredet navn, Spangereid, ligger-mellem Lenefjorden og havet, og er kun 5OO meter bredt paa det smaleste og hæver sig kun til ringe høide over bavet, ca. 3 m. Spangereid herreds søndre del er som nævnt halvøen Neset, den halvø, som ender med Lindesnes. Halvøen har en længde af lidt over 11 km. fra sydvest mod nordøst eller fra Lindesnes fyr til Jaasund. Halvøen har en bredde af 4.5 km. paa midten og gaar saavel mod nord som mod syd ud i en spids. Halvøens vestkyst er uden fjords og større bugter og er en steil fjeld- skraaning med dybt vand udenfor. Østkysten er mere udtunget, grundere og er ved den søndre halvdel omgivet af en hel del smaaskjær og boer. Halvøen stiger mod nordvest og er gjennem- skaaret af smaadale, og der er vande og aaser. Høider paa omtalte halvø er nordøstlig, vest for Lenefjorden, JIidbøkniben, 193 m., vest for Spangereid, Mønestadsteinen, l79 m-ɔ sydvest for Ramsland, Kistejjeld, l22 m., vest for Jørenstad naar 1Skibmandheia l53 m. og syd for Jørenstad Jørenstadheia l24 m. Som sjømærker tjener Duþeld, som er steilt med form af en sukkertop, ved gaarden Gare og Ramlandsheia eller Kistejjeld, en lang aasryg.