Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/398

Denne siden er ikke korrekturlest


SPANGEREID HERRE1). t U(lbyttet af andre fiskerier i Spangereid herred — Kn l895 25250 1896 2650O 1897 24300 l898 18900 1899 26000 l9OO 29000 Om sælfangst i ældre tid beretter Holm .— «I Fjorden lige for Gaarden Flæseland ligger et Steenskjær, som efter Sigende i forrige Tider skal være skyldsat for en halv “Huuds Skat aleene for Sælhundefangsten; thi dette Skjær er-her saa skikket, at Sælhundene paa den ene Side krybe magelig op af Søen, men naar de paa den anden Side af Skjæret veltede sig ned igjen i Søen, var der udsat saadanne Angler og Instru- menter, at Dyret derudi blev hængende fast, og blev Skjærejeren til Bytte, men nu er der ingen Sælhunde i Fjorden og følgelig ingen Fangst.» Ved Hovde ved Grønsfjorden er et baadbyggeri, hvor der med 2 mand byggedes 2 fiskebaade i 1900 til en værdi af ca. 20O kr. 1O personer drev ved udgangen af aaret 190O 1andhandel efter bevilling eller handelsbrev. Det vigtigste handelssted er Høllen. I Spangereid herred var der i l 900 ingen rettigheder til ud- skjænkning af al eller brændevin. — Spangereid kvægassuranceforening traadte i virk- somhed i 1885. Forsikringssum pr. 3lte december 1900 var 2300 kr. I Spangereid herred er p ri v at te l efo n. P o s t a n s t a l t e r i herredet er Spangereid og Lin(lesnes. I—lusansamlinger i Spangereid herred er ved Aavigen strand- sted og Høllen strandsted. Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før omtalt, bind I, pag. 219. Bebygning. De tættest bebyggede dele af Spangereid herred er sletten omkring Spangerei(l, landet paa Lenejjordens vest- side og ved Aa-vigen.