Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/402

Denne siden er ikke korrekturlest


sPAxGI—;1u-:1n H1—:HBEn. 391 Under de idelige uroligheder i ældre tider forlod beboerne nærmest sjøen ofte sine gaarde og tog med sig sine kost- barheder, og det heder, at saadan fraflytning har givet anledning til navnet Kistefjeld, det trigonometriske punkt paa Rams1ands- heia i Spangereid; alle de kostbare eiendele blev nemlig pakket i kister og ført derop. Der er tidligere i en afsides myr under gaarden Langenes tilfældigvis fundet 2 sølvkander med sølvmynt. Dette fund blev holdt skjult, da man troede at maatte aflevere det til kongen, om det blev bekjendt Sølvkanderne skal senere være solgt til universitetet . Spangereid kirke er af sten, opført før 1328. 0mkring l830 fik den en tilbygning af tømmer. Det nuværende kor, som er opført af 4 alen bred stenmur, udgjorde før den egentlige kirke og er meget gammelt. Spangareiðs kirky‘a var Spangereid annekskirkes gamle navn. Egne præster er nævnt i middelalderen Hovedveie har Spa“ngereid herred ikke. Andre rodelagte kjøreveie. Til at være et af fjerde stærkt indskaa-ret sjødistrikt med vanskelige terrænforhold maa Spangereid siges at være usædvanlig vel forsynet med rodelagte veie; dog savnes en bedre forbindelSesvei med Søndre U11dal (og derigjennem med det øvrige veinet) end den nuværende bygdevei om Gaasestein (nr. 2). En mindre del af herredet, der ligger vestenfor Lenefjor(len og saaledes af naturen er afskaaret fra forbindelse med det øvrige herred, har derimod paa 2 steder forbindelse med Lyngdals veinet. Spangereids veie holdes som regel i god stand, men er lidet trafikerede. For tiden haves følgende: l. Fortsættelse af bygdevei nr. 13 i Søndre Un(lal fra l’ettesdal om Hægelau(l og Hestlaml til Møge(lalsstraml ved Lene- fjorden. Tung vei med stigninger indtil 1:5, bredde 2.5 m. og længde 3 km. 2. Fortsættelse af bygdevei nr. 12 i Søndre Undal fra Gaasestein i sydvestlig retning om Bjerge, Rene-e og Kjerne til Spangerei(l kirke, hvorfra fortsættes langs østre side af den fra Eidet udstikkende halvø lige til Lindesnes fyr. Stykket fra Gaasestein til Remesvig er, ligesom det indenfor liggende partii Søndre Undal, tungt og bakket med stigninger indtil ca. 1: 6; udenfor er dels flad, dels smaabakket vei med største stigning ca. 1:9. Veibredden er 2.5 m. og længden 20.1 km.