Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/405

Denne siden er ikke korrekturlest


394 I‘ISTER OG MANDALS AMT. 4 fod indtil laveste vand. Det‘sees af disse spor. at saavel linjen til Store Bolø som til Lille Bolø har været undersøgt, men grav- ningen er ikke skredet saa langt frem, at man kan se, hvilken linje der er valgt. En linje fra Lenefjorden til Kirkevaag, hvor, som anført, eidet er sma1est, kan der ei være tale om, da havet staar lige ind i denne Vaag. — I l852 gjorde kanaldirektøren forslag med overslag til en kanal gjennem Spangereid med en dybde af 8 fod under laveste vand. Begge de mulige linjer fra Lenefjorden til Store eller til Lille Bolø blev undersøgt. Den kortere linje til Lille Bolø blev êforetrukket, da denne bugt afgiver havn for mindre fartøier, medens der i Store Bolø ingen egentlig havn er. Grunden blev undersøgt med jordbor, indtil en dybde af ll a 12 fod under laveste vand; jordsmonnet fra Lenefjorden til det punkt, hvor begge linjer har fælles trace, ca. 150O fod fra Lene- fjorden, bestod øverst af haard sand, tildels blandet med mindre stene; derunder var løsere lag, der dels er ren sand og dels lerblandet sand, indtil der igjen i en dybde af 7 å 12 fod under laveste vand fandtes haardere lag. Det antoges, at man ikke vilde træffe fjeld over 8 fod under laveste vand undtagen paa en kort stræk- ni11g paa linjen til Lille Bolø. Sjøens stigen og falden antoges at indtræffe samtidig paa begge sider-af løbet. Ved flere Obser- vationer under undersøgelsen fandtes den største ni veauforskjel paa begge sider af eidet at være O.2 fod. Største forskjel mellem høieste og laveste vand angaves til 2 fod. Nogen væsentlig strøm vilde sandsynligvis ikke opstaa i kanalen, antagelig neppe over 2 fods hurtighed i sekundet. En kanal fra Lenefjorden til Lille Bolø med en dybde af 8 fod under laveste vand vilde erholde en længde af 3600 fod. Bundbredden foresloges til lO fod; skraaningerne fra bunden op til 2 fod over høieste vand skulde gives et anlæg af 1: 2, hvorved kanalens bredde i vandspeilet vilde blive 42 fod. 2 fod over høieste vand, altsaa 12 fod over kanalens bund- foresloges anlagt en 4 fod bred trækvei og skraaningerne oven- for denne givet et anlæg af 1: 1.5. Fra trækveien ned til laveste vand foresloges skraaningerne dækkede med faskiner eller sten for at beskytte den under Vandets vekslende stand udsatte del af bredderne. Skulde strømhastigheden blive større end au- taget, saaledes at bredderne udsattes for angreb, foresloges Paa hver 2 a 300 fod nedrammet spundpæle tvers over kfiI13l6H med overkanten ligge11dei høide med bunden og skraaninge118 flader. Dæmningen over Store Bolø og Jettéerne ved kanalens mun- dinger foresloges givet en høide af mindst 2 fod over høî68î9