Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/42

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTIANSAND BY. 33 skat til opførelse af fæstningsværker paa en holme, 19O )( 14O alen, under gaarden Møvig i Østre Flekkerø havn. Skansen, der var 300 alen i omkreds, blev givet navnet Kristiansø. Øen manglede Ëvand. Kongen inspicerede stedet i 1641. Skytset var visseligen daarligt; LauritZ Hansen Lillebunde af Bra- gernes laante til Flekkerø 6 jern støeker, som han fik igjen 1ste mai l644. I l653 var værket ganske forfald-ent. I 1654 i Fredrik III’s tid blev arbeidet atter optaget under ledelse af lens- herren paa Agdesiden, Jørgen B—jelke, der tillige var fæstningens kommandant. Værkerne fik sit taarn og blev betydelig udvidede. Den hele befæstning fik navn af Fredr-iksholm, og den stod i en aarrække i det væsentlige i samme skik, men forfaldt og blev evakueret i aaret 1804. Det øvre værk var en uregelmæssig tenaljeret linje, graa- stensmur med voldgang bag, omtrent 30O alen i omkreds, taarn af graasten som en slags reduit (i fløien paa taget stod Fr. V.). Batterierne var Fleibatter‘iet, Hausma)ms batreri, FriederiChs batte)“i. Det nedre v(erk omgav det øvre som et kronværk. Batterierne var IVedels, Gyldenleves, Prins Friederi(?hs batteri. I dette Værk blev 1750 kommandantbo1igen opført. En bro førte over til Minerholmen. . Fredriksholm blev besøgt 1ste juni 1704 af Fredrik IV og 26de august 1733 af Kristian VI med dronning. Batterierne var: Nor-dre, Daglig, Wedels, Gyl(lenløues, Løven(lals, Louises, Qamrtus’s, Svinglens, F1“iederi(:hs, Øsfre, Tristers, Hausmam2—s, Flagbatteriet. Fredriksholm var i sin tid betragtet som en anselig fæstning. I en kgl. res. af 5te november 1777 heder det: «Da de 2 Søe-Forter Christiansho1m og Frederichsholm ere nu forsynede med Kanoner for at beskytte de indløbende Skibe i disse krigerske Konjunkturer, maa fra dem gives de Skibe Resalut, som tilkommer samme, og de bør forsynes med Flage.» Fredriksholm har dog neppe været nogen virkelig fæstning; i 1801 blev samtlige kanoner førte til Kristiansand. Hvorledes i l807 det engelske linjeskib «Spencer», kaptein Stop.ford, kom ind til Flekkerø med 1 fregat og 1 kutterbrig og bemægtigede sig det forladte batteri, brændte bygningerne og sprængte endel af fortet i luften, er før omtalt. Efter den affære tog man fat paa at gjøre fortet istand igjen; i 1813 og 18l5 var det bestykket med 9—-l8 dis kanoner. n Det sekundære batteri, paa fastlandet, 70O alen fra Fredriks- holm, anlagdes l808 og 1809 for at hindre indtrængen af en fiende gjennem det østre indløb samt for at dække bagsiden af Fredriksholm; hertil kom det vestre eller øvre batteri-og det østre eller nedre batteri, tilsammen 100 alene ild1inje; batterierne blev 3 — Lister og Mandals amt II.