Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/420

Denne siden er ikke korrekturlest


v.mSi-: HERRE1). 409 grændses den af lave grusbanker. Den omgives af lerblandet grus, som giver en frugtbar jordbund, der for størstedelen er dyrket Myre1îs areal er 27 25O ar. Hovedafløbet for vand har myren mod øst gjennem en liden dal til et tjern ved Vanse kirke. Ogsaa mod nordvest er et ud1øb til et tjern mellem gaardene Nordhassel og Tjørve. Endelig har en del af myren faaet udløb gjennem en grøft gjennem Nord- hassels indmark til tjernet ved Tjørve. — Myrens bund er sand og grus; selve myren er nogenlunde jevn med svagt fald mod nordøst eller fra kysten mod fjeldfoden. Fra Nordhassel østover strækker der sig en grusbanke; som deler myren i en nordre og en søndre del. Mindre grusbanker strækker sig ind under myren, men taber sig snart i den jevne bnndflade. En dal eller forsænkning af bunden strækker sig langs nordre land — Maberg — til henimod vestre udløb, og langs denne stræk- niug er den største myrdybde temmelig jevnt 4—— 4.ð meter. I myren opskjæres aarlig en stor mængde brændtorv til hus- brug for de talrige opsiddere paa de omliggende gaarde eller ogsaa af andre, som har kjøbt eller leiet myrstykker til udskjæring. Paa største delen af myren er det øverste lag allerede bort- taget, og myrens overflade er derved sænket. Gjenstaaende, urørte torvbanker er l-2 meter høiere end den omgivende flade. Brugen af denne slags torv antages neppe at være meget mere end l00 aar gammel; der gives sagn om, hvorledes myren saa ud, hvor blød og ufarbar den før var, da der ikke blev skaaret torv i den. Paa midten af den sydvestlige del er øverst lyngjord, hvilende paa et ubetydeligt moslag, derunder bjønskjæg— og myruldto“rv, som er O.ð m. tyk og nedad gaar over til en med grove rod- rester af rer opblandet, O.5 m. tyk græsmyrmasse. Resten af myrmassen, ca. 1.5 m. mægtig, er en sumpgræsmyr saavidt om- dannet, at den er vel anvendelig som brændtorv. Den samlede dybde er her omkring 3 m. Mod sydvestre myrkant er dybden fra 1.5 m. optil 2 m. Øverst er bjønskjæg og myr-uldtorv ca. l m., derunder myrlag af sump- græs. Ved bunden er løvskogrester i mængde, og i den øverste del af græsmyrlaget staar furustubber omkring 0.Ö m. over den faste grund. Kra-tresterne bestaar især af birk og or, enkeltvis er der hasselnødder, og paa et sted mindre aspestammer. Myr- jorden herfra anvendes ogsaa til gjødselblanding og komposter. Nærmere midten af søndre parti er dybden i torvbankerne 2.5—-3 m. Øverst er, foruden vækstlaget af lyng, bjønskjæg— og myruldtorv; derunder et skogmyrlag med en mængde store furu- stubber saa nær hverandre, at træerne maa have vokset i tæt