Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/423

Denne siden er ikke korrekturlest


412 1.1STER OG MANDALS AnT. grus, og den lader sig dyrke. Udløbet er dog utilstrækkeligt og lader sig kun med nogen omkostning sænke. Nogle .s-maamyrer ved Vanse kirke Nogle mindre myrpartier ved Vanse kirke ligger ved en bæk og har, førend den udførte kanalisering, ligget i Overfladen af tjern eller sump eller været ganske under vand. Paa nogle steder er dybden 2—3 m., andre steder større; myr-en er sumpgræsmyr med rester af padderok og tagrør. Der er indblandet noget dynd og lidt kiselguhr. Tildels optages her noget brændtorv; men den er slet, ufortorvet og med indb1andet ler og kiselguhr. Myren i udmarken øst for Vanse kirke og paa søndre side aj veien Vanse-—Far.s“und er i den sydlige del l-2 m. og i den nordlige 2—3 m. dyb. Torven er paa det dybere strøg en med skogrester blandet græsmyr af sumpplanter. Ved bunden er indblandet noget kiselguhr. Myren har udløb mod Præstevatn i nordøst. Den har en vel beskyttet beliggenhed. Paa nordvestre side ligger flere eke- stammer i myrmassen med roden mod land. I myren forøvrigt sees kun enkelte rodstubber. .?lIyrer i nord for Vanse kirke ligger paa fjeldhøiden, for største- (lelen paa gaarden Sudlands grund. I smaadale og forsænkninger paa det kuperede fjeld er en del myrer tildels i særskilte kulper og tildels i større partier. Arealet af disse uregelmæssige og usammenhængende my1—par-tier antages at udgjøre mindst 2OO tiar. Myrdybden er forskjellig, fra 1 til 3 m. eller mere. Paa enkelte steder over 3 m. Beskaffenheden er forskjellig. I regelen er det en med kvist og kratrester blandet myruld— og bjønskjægtorv. Ved bun- den er ofte en næsten ren skogmyr. Torven er i det hele en brugelig brændtorv. Brændeværdien er ikke ringe. De andre større myrstrækninger er for størstedelen urørtc: de ligger afsides og paa en uveisom sti-ækning, men brændto1—V begynder at mangle i de lavere bygder, saa at der er tale om at lægge vei til de omhandlede myrstrækninger. Profilet er øverst bjønskjægmasse med vækstlag l-1.5 m-ɔ derunder skogmyr fra O til l.5 m. tyk. .l[aberg— eller ()remyren ligger i en forsænkning mellem gaardene Maberg og 0re mellem grusbanker paa alle kanter undtagen m0(l 11ordøst. Her ligger den ind til foden af fjeldrækken. Den hm udløb mod sydvest gjennem en kanal, som har sænket vand- standen i myren.noget over l m. Myrens udstrækning er 1475 ar.