Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/425

Denne siden er ikke korrekturlest


414 LISTER OG MANDALS AMT. Udbytte af laks— og sjøørretfisket i sjøen i Vanse herred: Kr. 1895 . 16 404 1896 . 17 714 1897 . 9 157 l898 . 6 646 1899 . 1O 77O 19OO . . . 18 89O Udbytte af hummerfangsten i Vanse herred Kr. 1895 34000 1896 4000O 1897 35000 l898 256OO l899 33lO0 19OO 291OO J agten paa maager og paa gaulen paa Lister er omtalt tidligere (bind I, pag. 274—275). Om maagejagten beretter Holm .— «Her findes ellers endeel, der lægge sig efter at sky de, hvad der kan falde; men især et Selskab paa Østhassel Stranden fange mange Maage. De sidde indenfor en af Steen oplagt Muur ved Stranden, vifter i Vejret med et Par Maagevinger, hvorved de udenfor væ1—ende Maa-ge forføres, og istedenfor at faae Bytte blive de selv et Bytte for Skytterne. Fjærene deraf sælges til Fyld i Sengeklæder; Kjødet spise de enten ferskt, kogt eller stegt, eller salte det ned til Forraad om Vinteren, og ere de Skytte-re- som regne det Kjød for en eller to Slagtenød om Aaret.» Om Krognesvatn i Vanse beretter Holm: «I dette Vand er en Holme, Maageholmen kaldet, som til- hører Handanger Gaard, hvorpaa tilforn, da den var beboet af adelige Familjen blev vedligeholdt bestandig Fuglefangst af Maa- ger, som i Hundredetal opholder sig og udlægge sine Unger paa Holmen om Sommeren; men nu, da Gaarden er beboet af Bonden gjøre de sig ikke Umage med at oppasse Ungerne og i Tide bryde Vingerne, for at holde dem tilstede, som af gammelt har været Brug.» Om fuglevær ved Lister er før meddelt beretning (bind I; pag. 275).