Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/429

Denne siden er ikke korrekturlest


4l8 LISTER OG MANDAI.‘S AMT. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Helvig thinglag: i l891—95 2 441 kr., i 1893—-97 2461 kr., i 1895—-99 2386 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Vanse herred: d 111 brug en matrikulskyld indtil 0.50 mark, 21O brug en matrikulskyld fra 0.51 til I mark, 586 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 62 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 9 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 10 mark, 3 brug en matri- kulskyld fra lO til 20 mark. n Der er matrikulfortegnelse for Vanse fra l668 og 1723. Af disse sees, at gaardbrugerne paa Lister i 1668 for størstedelen var leilændinger, men i 1723 eller 55 aar senere var mange blevne selveiere. Meget jordegods var i ældre tid samlet under de adelige sædegaarde Huseby og Hananger, som senere omtalt. En stor del af Listerlandets jordegods gik allerede tidlig over i kirkens og klostres eie. Især var det det mægtige Munkeliv kloster i Bergen, som fik store eiendomme her. Dels ved kjøb, dels som gaver, sjælegaver, sjælebot, fik klosteret Øvre Skeim(—, Nedre Skeime, Borhaug, ()re, ‘4amdal, Re13svold, Kotl(md, Heiland, Raastad, Halland, Straumslaríd, Kjøn-1igen, Øihov(len, og Nøringskor. Ved reformationen tilfaldt klostrenes store jordeiendomme staten, og 1651 bortbytte(le kong Fredrik III ovennævnte Munkelivs gods paa Lister til Volkvart ]:3ro(lers(?n Ei-isbriCh, som boede paa G“l’6I?dH( i nærheden af Bergen. Ved mageskiftet mellem kongen og Volkvart Brodersen kom disse mange gaarde i privat mands eie, og der aabnedes adgang til at sælge gaard for gaard til de leilændinger, der som bygsel- mænd brugte gaardene. — Fra 1821, da lov om Salg af det beneficerede gods udkom- gik overdragelsen hurtig og regelmæssig I*’(mse pr(estegaard har været gjenstand for reduktion efter I0V af 19de juni 1882, men reduktionen er endnu ikke helt gjen- nemført Gaardens tidligere skyld var 19.09 mark, dens 11U“ værende er 16.95 mark. Efter reduktionens gjennemførelse Vil l1ovedbruget faa følgende arealer: Dyrket mark . . . . 6.75 ha. Eng og slaatteland . 5.03 » Udmark ........ 43.19 »— Tilsammen 54.97 ha. Embedsgaardskommissionen udtalte, at den nævnte fi(îmaYk“ Strækning ikke vilde blive foreslaaet frasolgt præstegaardenǫ de k0m“