Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/43

Denne siden er ikke korrekturlest34 LlSTER OG MANDALS Au-r. bestykkede med tilsammen 8—24 TPs kanoner. Dette sekundære batteri blev sløifet 1850, da det ansaaes 11nødvendigt ved an- lægget af Gammeløens batteri, et jordbatteri 170O alen syd for Fredriksholm, anlagti 1848 med 1OO alens ildlinje. Batteriet var monteret i 1854 og underlagt Fredriksholm, blev evakueret 1871 samtidig med Fredriksholm. Materiellet blev bragt til Kri- stiansand og husene solgte. Under krimk1—igen blev fortet i 1854 istandsat. Fra midten af marts til ud i december 1854 havde fæstningen kommandant og besætning. Fredriksholm blev evakueret 1871, og kanonmateriellet bragtes til Kristiansand. Allerede 1657 blev i Kristiansand opbygget et defensions- blokhus paa Tangen. Kristiansholms fort blev paabegyndt 1662 og fuldendt 1672 af Ulri(“h Frederich Gyldenløve. Fortet var anlagt til beskyttelse for den østre havn, det bestaar af en ydre gi-aastensmur med jordbrystværn og voldgang samt et indre taarn, 1lO fod i dia- meter, ligesaa af graastensmur. Der var bolig for kommandant, officerer og mandskaber; der var desuden flere rum for depoter, materialier og ammunition. I en mur blev indsat en marmor- plade med indskrift, at efter Frederich III ’s befaling byggede U. F. Gyl(lenløve dette taarn 1672. I 1800 var batterierne Kongens, Dronningens, Prinsens, Prin- sessens batteri, samt den Vestre flanke. Under Kristiansands brand 8de juli 1892 blev et trætag over taarnet ødelagt, og taarnet selv led meget. Under samme brand gik ogsaa arsenalsarkivet op i luer. Fortet er i den senere tid repareret, som før omtalt. Kristiansholm er ved en bro eller dæmning forbundet med fastlandet, hvor det saakaldte retram“hement (trassementet) ligger, som er en indhegnet plads. Paa Odde-v-øen var i 17OO en femkantet skanse med et taarn og en bombefri kjælder. Værket blev ødelagt ved lynild. Til for- svar af Østre og Vestre havn blev paa Odderøen anlagt flere batterier. Paa Overbj(?rget og (Ê’nderbjerget blev i l807 paa østsiden op- ført østre batteri; batteriet blev da bestykket og var ogsaa be- stykket i l814, forfaldt senere, men blev i 1837 istandsat; ild- linje11s længde var 70 fod, høiden over havet 55 fod. I 1847 blev batteriet udvidet til at kunne tage lO kanoner svært skyts. Paa nordvestre side blev i 1808 anlagt og bestykket Vestre batteri. I 1815 var batteriet nedfaldt. Paa sydspidsen blev i 1812 anlagt og bestykket Søndre batteri, af graasten med brystværn af jord, 80 fod over havet. Batteriet blev udbedret i 184O.