Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/435

Denne siden er ikke korrekturlest


ɔ 424 LISTER OG MANDALS AMT. derefter længe havt næsten samme skjæbne som Hananger, men forekommer senere som en fri sædegaard. Den første adelsmand blandt eierne, som vides her at have havt sit sæde, er Hans Theiste, efter hvis enkes død gaarden kom til sønnen Thrond Theiste, der ligesom forældrene her holdt dug og disk, men til- lige var eier af Hananger. Efter Thrond Theistes død, omtrent 1660, tilfaldt Lunde, som hovedbøl, hans søn af første ægteskab, Hans Tbeiste, men han døde i sin ungdom i Holland, og 1667 skiftedes Lunde imellem Thrond Theistes børn af andet ægteskab, af hvilke datteren Brynilde tilsidst blev arving af den hele eiendom. Hun blev gift med Anders Friis til Landvig, der solgte gaarden i aaret 1704 til schoutbynacht Christian wibe, chef for galleiværftet i Kristiansand; han boede ber til sin død 17l6 og blev begravet ved Vanse kirke. Sønnen, kom- mandør Johan Wibe, fik gaarden efter-ham. Dennes enke eiede gaarden endnu 1767 og bragte den ved giftermaal til oberstløit- nant Johan Nathanael Hoelfeldt, der en tid var kommandør for det første versterlenske regiment og døde 1786. Sønnen, major Christopher Henrik Ho:lfeldt, beboede gaarden indtil l793. Fra den tid af ophørte gaardens fribed. En del af gaarden kjøbtes af familien Lund, men er nu ligesom Hananger udstykket. Den ovennævnte familie Friis førte som va:ibenskjold en grøn stub, hvoraf opspringer en grøn gren med tre gule agerne, tre grønne blade, paa hjelmen en grøn lilje; den sidste mand var Tønne Magnus Friis. Lunde skyldte 1557 7 huder og 2ïZ‘2 tønde korn, i l648 med underliggende Fjellestad 14 huder, men fra 1668 var dens matrikulskyld 12 huder. Omtrent de to tredjedele af denne skyld tilhørte i 1826 kjøbmand Jacob Lands enke og arviuger. Paa dens grund er adskillige gravhauge. Lunde (Kraagene.sý, af skyld 5.40 mark. Husdyrhold i 1891 var: ti storfæ, 3 faar, 6 høns. Udsæd i 1890 var: 4.5 bl. havre, 11.5 bl. poteter. 1 ar anvendtes til næper, 0.5 ar til gulerødder og 0.5 ar til kaalrabi. 1ste januar 189l havdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Haz1ge, østre, skrives almindelig Houe, 8 særskilt skyldsatte par-celler, af skyld 4.51 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 7 storfæ, 8 faar, 12 høns. Udsæd i 1890 var: 0.4 bl. rug, 0.7 bl. byg, 4 bl. hav1—e, 1O bl. poteter. 1 ar anvendtes til næper- 1ste januar 1891 havdes ber 2 2—bjulede kjærrer. I0ørrej)ord, 3 særskilt skyldsatte parceller: Kalsnes (0.80), K].ø7’l’6Z)“O)’d (2.78) og ](jøI’)’(3—ZïO7’(Z (O.78), tilsammen af skyld 4.36 mark. Tilhører Statens forstvæsen. Intet husdyrhold i 189l. LÝd8æ(l i 1890 var: 3 bl. poteter. 1ste januar 189O havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer.