Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/436

Denne siden er ikke korrekturlest


ê vANSH Hr-:nR1::n. 425 Paa gaarden Kjørrefjord er født Claus Paa-els 1ste august l769, død 1822 som biskop i Bergen. Han tilbragte sin ungdom paa Østhassel, der var hans morfader, foged Anders Tostrups eiendomsgaard. Han var en bekjendt taler og frugtbar theologisk forfatter, og hans dagbøger fra 1812—-22 er et kildeskrift for norsk historie. Planteskolen og skogp1antningerne ved Kjørrefjord er før omtalt. Ved Kjørrefjord staar ved stranden to tre alen høie bautastene ved siden af hinanden, medens nærmere mod gaardens bygninger staar to andre. Sagnet fortæ1ler, at paa Kjørrefjord boede en stormand, der havde en lang feide med en konge paa Spangereid; de mødtes flere gange og kjæmpede paa de flade volde ved stran- den. Kjørrefjordkongens faldne kjæmper begroves der og paa Bulandsholmen. Flere stensætninger og hauge, hvori fandtes ler- urner, er udgravne omkring paa gaardens grund. Paa toppen af den ovenfor Kjørrefjord beliggende skibshaug (paa gaarden Biland) er en stensætning. Grimsby, matrikulfortegnelsens brugsnun1mer 5—9, af samlet skyld 5.79 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 7 storfæ, 1O faar, 2 svin, 20 høns. Udsæd i l89O var: 0.4 hl. rug, 0.4 hl. byg, 9 hl. havre, 16 hl. poteter, 1O kg. græsfrø. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Bryne, af skyld 4.45 mark. Husdyrhold i l891 var: 10 storfæ, 5 høns. Udsæd i 1890 var: 3 hl. havre. 1ste januar 1891 havdes her I 2—hjulet arbeidskjærre. Bryne, af skyld 4.01 mark. Husdyrholdi 1891 var: l hest, 6 storfæ. Udsæd i 1890 var: 0.2O hl. byg, 3 hl. l1avre, 5 hl. poteter, 15 kg. græsfrø. 1ste januar 1891 havdes her 1 2—hjulet arbei(lskjærre. “ Vesthassel, af skyld 4.17 mark. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 5 storfæ, 7 faar, 1 svin, fl høns. Udsædi 1890 Var: O.3(3 hl. rug, I hl. byg, 7 hl. havre, 12 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Midhassel, 4 særskilt skyldsatte parce1ler, af skyld 4.86 mark. Husdyrhold i l.89l var: l hest, 7 storfæ, 15 faar, 1svin, 8 høns. Udsæd i 189O var: 0.2O hl. rug, O.8O hl. byg, 4 hl. havre, 6 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hju1ede arbeidskjærrer= Midhassel, 3 særskilt skyldsatte paceller, af skyld 4.85 mark. Intet husdyrhold i 1891 og ingen u(lsæd i 1890 ifølge opgaven Ved folketællingen 1891. — Stave, 2 særskilt sky1dsatte parcel1er af Stat-e (3.0l) og l parcel (2.19) af Velle, tilsammen af skyld 5.2O mark. Husdy1—hold i 1891 var: 1 hest, 5 storfæ, 5 faar, I svin, 17 høns. Udsæd i 1890 var: O.2O hl. rug, O.8O hl. byg, 7 hl. havre, 15 hl. poteter. 1 ar