Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/44

Denne siden er ikke korrekturlest1(mST1ANSAN1) BY. ’ 35 Ved Kikud anlagdes i 1807 et værk. Kanonerne blev i l824 overført til Søndre batteri; Kikudbatteriet forfaldt senere, men fornyedes i 1849 for 4 mortere. Paa Dybingsholmen var der først i det 18de aarhundrede batterier til bestrygning af indløbet til havnen, men de blev efter nogen tids forløb nedlagt. I 1848 anlagdes det øvre batteri og det nedre batteri. Værkerne er forlængst desarmerede. Lagmandsholmens batte)Wi, til sikring af den vestre havn, er maaske bygget allerede 1692; det bestod af et øvre og et nedre batteri, blev udvidet 1801 og indrettet for 15 kanoner. Batteriet blev videre udbedreti 1847 og 1848. Det nedre batteri blev salutbatteri. Fra 1ste januar 1903 er salutbatteriet flyttet til 0d,derøens vestside. Borgerbatteriet paa Tangen anlagdes i 180l og blev betjent af borgerne; batteriet blev sløifet 1830. Paa det sted, hvor Borgerbatteriet laa, skal i 1657 have været bygget et blokhus, der var bestykket. Sandvigens batieri, i den vestre havn, hed oprindelig Biele- j“eldts batteri, anlagt 1801, var bygget af graasten med jordbryst- værn, høide over havet 12 fod, det var 1814 bestykket og blev evakueret l848. HaubitZ batteriet, ogsaa ved Sandvigen, anlagt 1807, stod ikke længe. Gravsh:j(er batieri af tømmer og jord, anlagt 1808. I 1838 var batteriet omtrent raseret. Galgebergtangens batieri var bestemt til i forening med Odder- øenS østre batteri at beskytte indløbet til Østre havn, blev anlagt l807, var i en elendig tilstand 1815, istandsattes igjen 1838; batteriet blev i 1807 bestykket. Ba.tteriet blev evak11ereti 1848. Grimsma-rkens reduter blev opført 1808 mod landsiden, to halvreduter, jordvolde med palissader, tør grav. Ved kgl. res. af 29de Oktober 1834 blev værket, der laa paa gaarden Grims mark, overladt grundeierne til fri raadighed, og derefter blev det raseret. I 1672 opgives bestykningen paa Kristiansholm, Odderø fort, Dybingsholmen og Lagmandsholmen til 60 kanoner. I l81l laa der 2258 mand infanteri samt noget artilleri i Kristiansand. Ifølge organisationen af 1887 bestaar besætningen af en infanteri— og en artilleriskoleafdeling. Der har fra 1801 til den nyere tid været en borgervæbning. Flekkerø og Kristianssand har en gang seet en fiende, i sept- ember 1807, da kaptein Stopj’o‘rd efter at have sprængt Fredriks- holms fort og faaet forstærkning af linjeskibet «Teksel:—) paa 74 kanoner forlangte af Kristiansands kommandant generalmajor Tobiesen, at han skulde udlevere linjeskibet «Prins Kristian Fre-