Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/440

Denne siden er ikke korrekturlest


VANSE HERREI). 429 mener at være af Smørs gods. Thi kjendes for ret, at forskrevne Kristofer skal frelsIigen annamme forskrevne Hananger gods, uden noget fi11“c1cs af samme at være af Kane— eller Galtunge-gods, da skal baade Thrond og Erik svare dertil.» Af et efter Thrond Theiste paa— Lunde l3de og l-4de august 1660 afholdt skifte sees, at godset i de vel 2OO aar, som var forløbet siden Olav Gutormsens tid, var blevet forøget med Fjellestad, Nesein1, Brekne, Langaager, Buland, Udal og Vigan. (Efter A. Berge.) KviOo. af skyld 3.10 mark. Dyng1:ol(l, af skyld 3.34 mark. JIidhassel, 2 parceller, af skyld 3.72 mark. il[idhassel, 2 parceller, af skyld 3.03 mark. 2Vordhassel, ø:?re, af skyld 3.71 mark. Nord- hassel. om-e, med 2 parceller af Næ-(Ihassel, ne(Ire, af skyld 4.68 mark. 2Vordhassel, af skyld 3.28 mark. T)ørve, af skyld 3.40 mark. TËjørve, af skyld 3.66 mark. Vatne, vesfre, 2 parceller, af skyld 3.14 mark L(mgaager, med en parcel af Vere, midtre, af skyld 3.84 mark. Langaager, 2 parceller, af skyld 3.34 mark. SfaCe. 2 parceller, af skyld 3.23 ma-rk. Vere, østre, med en par- cel af L(mgaag(*r, af skyld 3.65 mark. Kylleberg og P(‘rme, af skyld 3.5O mark. Pem1e, af skyld 3.4O mark. Pem?e, med 3 par- eeller af .Iølle, af skyld 3.41 mark. Hesk(1stad, af skyld 3.89 mark. Elle, af skyld 3.49 mark. Duvold, 2 parceller, af skyld 4.37 mark. L12s“tei(l, af skyld 3.82 mark. .—1am(lal, skrives almindelig Omdal, 3 parceller, af skyld 3.12 mark. Tomsta(l, af skyld 3.59 mark. I’em:eim, skrives almindelig Vimaem, med en parcel af Sl(eI;dal, af skyld 3.95 mark. Raasfad. )iB(Y)’(’, med en parcel af Haa-9tad, ø1“re, af skyld 3.72 mark. Raastad, øvre, 2 parceller, af skyld 3.06 mark. Raas(ad, ør-re, 2 parceller, af skyld 3245 mark. Ore, 2 parCeller§ af skyld 3.3O mark. Kall(1berg, af skyld 3.16 mark. Kall(‘berg, 2 parceller, af skyld 3.23 mark. Kalleberg. af skyld 3.11 mark. Kalleberg, med en parcel af Frøilan(l, af skyld 3.07 mark. Kaffe- berg, 2 parceller, af skyld 3.09 mark. Mal)(—rg, af skyld 3.77 mark. Knivsl(m(I, af skyld 3.03 mark. Paa gaarden Skeibrok blev født 1ste de(—ember 185l billed- hugger Mafhias Severin Bernts(Þn 1S’keibrok, død i Kristiania 22(le marts 1896. Han har udført en række billedhuggerarbeider, blandt andet gavlfrisen for universitetets midtbygning, (=“Athene besjæ- lende mennesket, som Prometheus har skabt». Han var derhos forfatter, og særlig fra Lister har han skrevet humoristiske fortællinger og sagn, tildels paa Listermaal. ()sthassel har allerede før l485 hørt under den adelige sæde- gaard I—I(manger, fra hvilken den kom l678 til foged AmYe1—.9 Tbl- dOrph. Mod slutningen af det 18de aarhundrede tilhørte den en tid major (senere generalma-jor) —Yamb (VZl’í(’h Hm-(Zk1l‘lf.