Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/446

Denne siden er ikke korrekturlest


vANs1—: HEnB1—;1). 435 paa Sigersvold. Paa gaarden filte er oldsager fundne, ligesaa paa gaarden Listeid. Gravhauge forekommer i mængde i Vanse, og flere af de ovenfor nævnte fund er gjort i gravhauge. Her skal nævnes en. del ste(ler, hvor der er eller har været gravhange: Fan-Se pr(estegaar(I. LMIl(Z8h(l]lg(?I2, Klokhamm(—1—. (Íi(12(pel(m(Z. Bryne, Lm1(legaar(l, Sd’(‘’íY)ll(’, østre ]0ørrefjord, ved østre Haug(1 en haug kaldet Sverres haug, Høil(md, Neseim, ()sthasset, Vesfhassel, Z’jør(“e, l’atne, Brekne, Borhaug, Vaag-s“:)old, Stac:e, VerP, Z)(’I)7l(’, .]ølle, L“ist(1i(I, F1—esta(l og Tomsta(I. Stensætninger forekommer ogsaa paa gaarden H(1ilan(I, hvor tillige er gjort fund af flintsager, og i Rosse1:ig mellem Høiland og Biland er der flere langhauge, hvoriblandt en af betydelig længde; omkring disse har staaet bauta-stene, hvoraf dog de fleste nu er sønderslaaet og bortbragt. Gravhauge er der ved gaarden Neseim, hvilke nævnes blandt landets største gravhauge. ])e er tre i ta-llet. Paa gaarden Tjørve findes Store og Lille Graahaug samt de gjennemgravede Atlaks- og Tygesl1auge; flere bange er der paa Stave, Vere, Penne og .Iolle, dels gjennemgravede, dels endnu urørte. Paa Hassel findes tre store stenhobe. Sydlig for disse paa holmen Rauna, der ligger omtrent Vi mil tilsjøs, findes ligeledes en stenhob, denne er af betydelig størrelse og sees i temmelig lang afstand fra kysten Holm antager den ogsaa for at være et sjøn1ærke. Paa den i Farsundsfjorden beliggende Bulandsholme er lige- ledes oldtidslevninger. Paa holmens østlige del ligger en firkantet stensæt-ning og i midten af denne en liden haug; paa vestre side en aflang stensætning 14 alen lang og 4 alen bred paa mi(lten. Paa holmens top er en stor sammenkastet stenhob og deri stene af kvarts og feldspat. Vanse kirke er en korskirke af sten, opført før l311,m1k-d l 5OO siddepladse. I den af provst Peder (Yla:1ssma omkring aaret l.613 udar- beidede «Norges beskrivelse» omtales Vanse kirke som «en skjøn stenbygd kirke, der er den største paa landet i dette stift» (Stav- anger stift). I l723 blev Vanse kirke sat til offentlig auktion af Fredrik IV, som solgte landets kirker. 0tte mænd fra Vanse kjøbte kirken tilligemed Herreds annekskirke for 3 l36 rdlr. Kirken var oprindelig en langkirke lige til l848, da den 0mbyggedes til en korSkirke, der indviedes 1ste november 1849. 7de november 1872 rammedes dens taarn af lynild, og taarn, tag og gallerier styrtede sammen, men murene St0d. Kirken blev restaureret i 1873 og fik taarn af mur.