Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/449

Denne siden er ikke korrekturlest


4338 1.1S’1’I—:R OG MANDAI.S Amt kom en liden graa mand ind døren og satte Sig hos præsten ved bordet I)e to sad i samtale hele natten: om morgenen blev der larm af vaaben i stuen under kammeret, og op over trappen kom en hel flok og gik løs paa kammerdøren; men denne holdt. Rø- verne arbeidede„ men det hjalp ikke. og tilslut maatte de gaa sin vei. Præsten og drengen gik ned i Sta-lden, tog hesten ud og kom velbeholdne afsted. Disse historier foranledigede, at Holst blev hædret med navnet ’Vise-Paal Han var en gavmild mand, der ofte gav bort sit høiti(lsoffer, saasnart han var kommen ud af kirken, og en gang kom han hjem med bare fødder i st-øvlerne, da han havde givet bort Strømperne paa veien. M—i(—hm-Z ]Ïyrholm blev sognepræst til Va-nse l725, provsti Lister provsti l742 Samt Consistorialraad 1762. Han var en lærd mand, som beskjæftigede sig med kirkehistoriske studier-. Han var ogsaa træskjærer, og de fire evangelister, der stod paa alteret i Vanse kirke til restaurationen i l848, nævnes som hans ar- bei(le. I provst Tyrholn1s embedstid hjemsøgtes, navnlig i aarene 174l-43, sognet saavelsom alle stiftets sjødistrikter af vold- somme epidemier, som i biskop Kærups indberetning kaldes (:blod- sot, flekfeber og hovedsot, der henrykke Sandserne og opsvulme legemet». Maaske var det radesyge og tyfus. Dødelighedeni stiftet var saa stor, at i l74] bor-treves 6458 mennesker, medens samtidig kun fødtes 278O. I l742 kom endnu misvækst til sotten, saa man i landdistrikterne maatte (— æde bark, tørre korn- aks, mask, brændte ben, opgravede urter og rødder1=, som for- ma1edes og lavedes til brø(l. Tyrhol1n døde l767. Hans navn staar med de ældre runer indhugget i en stor sten i præstegaardens have. Søren Bugge var født i Kristiania l72O, blev sognepræsti Vanse 1767 og provst i Lister provsti 178O. Som præst her var Bugge hernhut og fremkaldte en religiøs bevægelse i brødre- menighedens aand. I Farsund fik han oprettet en fast skole. hvis lærer erholdt en løn af 1O0 rdlr. I hovedsognet V3IlSPɔ hvor «bønderne negtede at give lærerne kost. naar de gik on1— kring i sognetÞ—, lik han ansat seks lærere til at holde skole i sine egne huse mO(l l skill. pr. dag for hvert barns undervisning i læsning og 2 skill. for skrivning. Mod sit vidende blev provst Bugge forflyttet fra Vanse til Øiestad sognekald l790. Peter OZí’U(H’“ïlI—G Bugge var født i Holt 2den december l764 og var søn af Søren Bugge. I l787 blev han præst i Skulleløv paa Sjæl1and. Da Øiestad sognekald blev le(ligt, indgav BuggP i faderens navn, men uden dennes vidende, ansøgning om dette em-