Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/45

Denne siden er ikke korrekturlest


36 L—ISTER OG MANDALS AM’I’. (lrik», kaptein C. W. .]essen, der i august maaned var kommen ind paa Østre havn (cfr. bind I, pag. 635). Fæstningsværker og batterier besattes med 2000 mand. Ved kgl. res. af 13de juni 1872 blev bestemt, at samtlige batterier paa Odderøen, Galgebergtangens, Sandvigens, Gammeløens batterier, F redriksholms fort, Flekkerø havns fastlandsbatteri skulde nedlægges, samt at Dybingsholmens batteri skulde forblive staaende, dog uden fortifikatorisk vedligeholdelse; endel grunde og bygninger kunde sælges. Tovdalsjjordens bej’()a9tninger paa Gleodden ved indløbet til Tov- dalselven blev paabegyndt 1895 og færdige og bestykkede 1898. Under 18de august 1898 blev bestemt, at Tovdalsfjordens befæstninger skulde i garnisonsanliggender henlægges under Kri- stiansandske brigades distriktskommando. Paa ()d(lerøen er: brandpostens vagthus og brønden, som er over- draget kvarantænevæsenet, krudthuset, som er opført af mursten paa graastens fundament, 16.6 m. langt og 11 m. bredt, cement- pudsede udvendige vægge og tegltækt bordtag med lynafleder, laboratoriet, udhusbygningen, bryggen, Søndre batteris vagthus, der er kassabelt og omtrent værdi1øst, amm2mitffionshuset, paa graastens- fundament. n Paa Galgebergtangen er et (l7Ylmu)7ffiO)2—S’h2lS, hvælvet, opført af murstensmur; det ansees nu som værdiløst. Paa Langholmen er et vagthus, desuden voldlavethuset, krudt- h21set, brøndm og bryggen I Sandvigen ligger vagthuset, brønden og bryggen Paa Vardod(len ligger krudthuset, som benyttes af arsenalet og mai-inen, og en brygge. Paa 0dderøen er der i de sidste aar anlagt større moderne befæstninger, af hvilke nogen detaljeret beskrivelse ikke bør gives. Folkemængden i Kristiansand var, som tidligere er angivet: 1769 .......... i3034 1801 4844 1815 7190 1825 7486 1835 7665 1845 8349 1855 9521 1865 10876 1875 1219l l891 12813 l90O 14666 Den hele bys voksne befolkning, 8 224 personer over 15 aar var i l891 efter sit erhverv og livsstilling fordelt saaledes