Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/451

Denne siden er ikke korrekturlest


4—l-O I.ISTER 0G MANDAI‘S AM’I’. Fra SpimIso(lden færges over til Far-øen hvorfra en fagværks- bro af jern med 25 m. spæn(lvid(le og 4 m. kjørebredde fører over til Farszmd. Forat landbefolkningen kan undgaa over- færgning med hest, der til sine tider falder vanskelig paa grund af vind og sti-øm, er paa Spindsodden opført en staldbygning. der vedligeholdes af amtet. Angaaende det under arbeide være-ude hovedveisanlæg I1)ørr(1— )).O7’(Z—S(l)2(Z(’ kfr. hovedveie i Herred herred. Andre rodelagte kjøreveie. Med rodelagte bygdeveie er Vanse herred særdeles vel udstyret, idet disse særlig paa det flade Listerland danner et fuldstændigt net, der ogsaa er udstrakt til den nordvestlige, bjergfulde del af herredet langs Lister— og Eidsfjorden; den nordøstlige del. hvor k11n enkelte spredte heie- gaarde findes, har derimod hidtil maattet undvære vei, og særlig til de paa Ravneheien liggende gaarde, mellem Framvare11 og Lyngdalsfjorden, er adko1nsten yderst besværlig Paa det flade LiSterland er forholdene med hensyn til veienes vedligehold noget ekStraordinære, idet en af de værste vanskelig- heder, man har at kjæmpe med, er vinden, der bortfeier veienes gruslag. paa sine steder anvendes til veidække en fin singel, der skylleS paa land af brændingen. Veifyld med lerholdigt bindstof søges mindst mulig anvendt af hensyn til forholdene om vinteren, idet der paa grund af vinden sjelden er tale om Ordentligt slædeføre; til enhver tid af aaret foregaar den væsent- lige færdsel paa hjul, hvorved de lerholdige veie ved afvekslende frost og tøveir Snart kommer i opløsningstilstand, VæSentlig paa grund af Sin isolerede beliggenhe(l har Vanse hidtil været undtaget fra de forøvrigt inden amtet gjældende reg- ler med hensyn til anvendelse af bestemtes fælgbredder for kjøre- tøier m. v. Alle veie, selv de mest befærdede, er stærkt belem- rede med grinden Herredets bygdeveie er følgende: l. (1Søndre vei1 fra I—’ar.Wmd 0m“Hl(SCbJj og H(m(mger til Bryne (nær V anse kirke); derfra om Hassel og Borh(u1g til Vaag-C— 1—ol(l nær Lister fyr. Veien er 3.8 m. bred med stigninger nærmest Farsund indtil l:10 a 1:l2, forøvrigt flad. Længde l7.4 km. Den almindeligste rute til Borhaug, hvor Listers største havn er beliggende, er forøvrigt at benytte bygdevei nr. ti fra Farsu11(l til Bryne og derfra Søndre vei. 2. Sider-ei fra forannævnte vei ved H(m(mger i sydvestlig retning til Ix’vi(jo: flad vei med 3.8 m. bredde og længde l.4 km- 3. Fra bygdevei nr. l ved ()stha-ssel sidelinje sydov(—Ð1— IîI Ä.(’—(’I’fDl; bre(lde 3l.2 m., stigning 1:2O og længde 0.7 km. 4. Do. fra Osfhassel sydover til ().sfhasselstran(l; flad vei med 33.2 m. bredde og længde l.2 km.