Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/453

Denne siden er ikke korrekturlest


442 LlSTER 0G MANDALS AMT. veien gjennem El1edalen gjerne i mindre god stand. idet jord- bunden og veilegemet overveiende bestaar af en blød, lerholdig rødmuld. Indtil Elle har veien forholdsvis gode stigningsforhold, men herfra ned til Ellestrand forekommer stigning ca. 1:7. Veibredde 2.5 a 3.8 m. og længde ca. 8.4 km. 16. Listeidveien fra foregaaende vei ved Elle østover om Sig(—rs-vold til ]—)ll*UOZd-Sl(I’(IIl(“Y og videre over L“ist(1id til Fr(umParen; lidet benyttet vei med bredde 2.5 n1., største stigning ca. l:7 og længde 4.2 km. 17. R“udjordsveien fra bygdevei nr. G ved .Iølle.ctø i nord- østlig retning om Ru(ljord til bygdevei nr. lå ved Hc*sl.—e.sf(1(Z: for- holdsvis bakket vei med Største stigning 1:8, bredde 3 m. og længde 4.4 km. l8. E1lenesveien fra foregaaende vei vestenfor HC—9k(’—9f(((l nord- over til gaarden Ellenes, hvorfra privat kjørevei fortsætter ned til strandstedet Vig(m ved Eidsfjorden. Saavel den rodelagt-e vei som dens fortsættelse er delvis oparbeidet ved hjælp af bidrag fra Flekkefjord; de benyttes dog lidet. Bredde 2.5 m., største stigning ea. 1:8; længde til ElleneS ca. 1.8 km. Den samlede længde af bygdeveiene i Vanse herred udgjør saaledes (—a. 8Z2 km. Andre kjørbare veie.. Paa det flade Listerland findes foruden de rodelagte veie ogsaa endel private gaard— og strandveie, hvoraf ingen dog er af mere almen betydning I heiestrøge11e forekommer private kjøreveie saagodtsom ikke. Rideveiene (fodstier) i Vanse herre-d har nærmest be- tydning for de i heri-edets nordre del liggende heiega1arde. Fra bygdeveien ved aHPlvigst-r(md fører en god ridevei over Slraumen og med færge over til ()en og efter denne til dens syd- østre ende. “ Stra“me)) eller F;“am-v(u-strømmm. Sjøen F ramvaren Sta-ar, som før omtalt, i forbindelse med Helvigfjorden ved den grunde Framvarstrøm, der paa tre korte strækninger er temmelig ind- snævret. Fran1varen er kun ved det gode 1 km. lange Listeid skilt fra Listerfjorden. Før dampskibene gik langs kysten. Var den sædvanlig reiserute mellem Farsund og Flekkefjord gjennem Helvigfjorden og Fra1nvaren og over Listeid til Eidsfjorden, en arm af Listerfjorden. Denne vei var betydelig kortere end landeveien om Lyngdal. Den lokale trafik, især transport af ve(lɔ gik gjennem Framvarstrø1nmen. I Framvarstrømmen er til forskjellige tider foretaget arbeide-r. hvortil det offentlige har givet bidrag I Framvaren, hvis vandstand næsten udelukkende afhængP1’