Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/454

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’AllSCNl) LAl)I—)STI—II). 443 af havets stigen og falden, er vandet brakt. Vandstandsforskjellen iFramvaren er omtrent 4 fod (undtage1sesvis indtil 5.2 fod). I—’aldet i strømmen mellem l‘’ramvaren og Helvigfjorden angaves till fod og var fordelt paa de to nedre indsnævringer. Strømmens bund bestaar hovedsagelig af fast sand, og kun i den nedre Snævring forefandtes større stene I1853 ud(lyl)edeS Helvigstrømmen noget I 18753 oprensedeS den paany, Og der foretoges en lukning af det østre løb øverst iVisa (mellem Sill1dI]0l1l](3Il og østre land) med det op1nudrede materiale I l878 foretoges fornyet oprensning. I il9l)2“—lv9023 fuldførtes der i Helvigstron1men en større kanal med svingbro, dels ved Sta-tsbidrag og dels ved tilskud fra de interesserede kommuner, saa Helvigstrømmen er gjort farbar for fjorddampskibstrafikon. Efter kanalisering af Helvigstrømmen kan dampskibsfa1—ten mellem Farsund og Listeidet tiIbage1ægges paa en time, udover He-lvigfjorden. blandt andet forbi Kjørre-fjord planteskole, gje1mem den nye kanal og Framvaren til Listeidet. VanSe herred var i l899 delt i 17 skolekredse med 9536 undervisningsberettigede børn, l4 lærere og Ei lærerinder. Fa1’SllHd lfide8ted. þV(ll’Sll)](Z, ladeSted i Lister fogderi, ligger paa 58Ö 5‘ 27“ nordlig bredde og ?l“ 54‘ 57“ lngde vest for Kristiania l)et udgjør en del af lV(lIlS(’ pr(estegjel(Z, idet Farsund ladested med Far-sund landdistrikt er anneks under Vanse. Ladestedets oprindelige navn er vistnok .F(II’—WlN(Z efter sundet ved øen I‘’arø, og navnet betyder vel det sund, man farer igjennem. Ladestedets fladeindhold var O.24 km.?, men ved lov af 2lde april l902 om udvidelse af ladestedet Farsunds grændser, hvilken IOv traadte i kraft 1ste januar 1903, blev Farsunds fladeind- hold 0.40 km.2 . Afstanden fra l-’arsund er i geografiske mil eller sjømil til: H Flekkefjord . . O Stavanger . . 21 Bergen . . . 42 Kleven . . . . 6 Kristiansand . . 11 Kristiania .......... 33 Den no1—male tid er 33 minuter efter landets normaltid. Byen omgives af V(lIl-S’(3 herred “