Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/457

Denne siden er ikke korrekturlest


446 1.1sTEH 0G B1AN1)A1.S AMT. Grændselinjen bliver at opgaa og nærmere at bestemme samt ved lovlige skifte— og Skjelstene at udvise under en af kongen stadfæstet forretning. Ved denne udvidelse er Farsunds areal forøget med en Strækning fra og med Naudodden over Varebakken og desuden med de nævnte øer. Eigvaag og I‘11shavn har efter loven, som berørt, ret til at søge kirke i Farsund, men hører ellers til Vanse og er derfor omtalt under Vanse herred. Byen og dens gaden Til beskrivelse af FarSund by er nærværende tidspunkt mindre beleilig-t, da den allerstørste del brændte den 1lte-12te august 1901, saa at byen for nærværende er under opførelse. Byen ligger ved foden af Vareba‘I:ken, paa en mod øst gaa- ende halvø af List-erlandets østside, paa gaarden SundeS grund ved mundingen af Lyngdalsfjorden. Desuden hører nu efter den omtalte lov af 2lte april l902 øerne Far-ø, Eng(1 og G(l(lS(’,t()lMl(’Il til FarSund. I)en ældre by, der var uregelmæsSig bygget, havde nogle gader, der gik i nordlig retning, para-l1elt med sjøen. Fra damp- skibsbryggen laa mod nord bo(ler, hvoriblandt fOZ(Zf)O(Z(’?l, som endnu staar; dernæst gik mod nord S(ran(Igad(m, ()st;—P Ti“e)—gade Nykasfelgadem og 2NÏyga(len. Lodret paa denne retning og stigende gik I1.fI’k(’(j(I(l(‘)I op forbi skolehuset, parken og kirken, hvilke brændte Videre gik i nord- lig retning Store ÄVO)’(f(‘)’(j(l(f(’ og ]‘ilfe Nordergade. Efter den nævnte store ildebrand er gadernes navne meget forandrede og saaledes bestemte: Naudodveien fra Verven af kaldes Ha1:negad(1n. Nygaden: Stor- (1(x(l(m, veien forbi skipper A. Abrahamsen Bækkevigs hus: Ska“ jj(I(ll“(f-S’(j(l(Y(’. den øvre vei gjennem furuskogen: Skog(—(Þie)1, bakken fra Hønen forbi skolebestyrer Salvesens have: Solbakken gaden forbi arbeiderforeningens lokale: Purke-ei(‘1i, gaden fra Nygaden til damp- skibsbryggen: Inger S1m(lIs g(1(le„ østre Tvergade: Theis Lmzdegaar(Is ya(le, pladsen foran Husan: Jokum ]1tl))(fS plads, gaden fra kjøb- mand Buehs hus rundt MølIehaugen til Baneveien: Broga(lv)1. pladsen foran kirken: .Vytorvef, Nyveien: Simde1=eiCn, Baneveien: Listerrei(w, den nye gade fra Baneveien til Nyveien: Hei(les gudv- Vestergaden: Kjl)ffIO(’.V gade og Nordregade: Tor-vgaden. KirkegadGI1 og Strandgaden beholder sine navne. Istedetfor den gamle matri- knlinddeling med fortløbende husnummere faar hver gade si119 særskilte husnummere, med de ulige nummere paa venstre 8i(lP— de lige nummere paa høiere side, idet gaden regnes for at ff119 fra øst mod vest eller syd mod nord.