Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/458

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’ARSUND l:AI)l-2S’l’l-2D. 447 Byggearbeidet i byen vari l902 langt fremskredent. De fleste bygninger var kommet under tag, og mange var paa det nærmeste færdige og taget i brug. W Byens udseende er meget foraudret. Der er bredere gader, og murbygningerne og bygningsmaaden er forskjellig fra før. Paa grund af reguleringen og paa grund af nybygning, særlig ved de nøgne brandgav1e og uregelmæssige aabne mellemrum mellem husene tager enkelte strøg sig mindre godt ud, men naar alle huse er opbygget og færdige. gaderne oparbeidede og kanske de ældre brændte træer erstattede med nye, vil vistnok den nye by blive vakrere. De nye bygninger er større og bedre end de gamle Endel murbygninger var i 1902 færdige Bankbygningen vil blive bygget af mur. Kvartalet fra dampskibsbryggen har et kompleks af store murbygninger. Træbygningerne er tildels vakre om end brandgavlen skjæm- mer de enkelte bygninger. De kommunale bygninger var endnu i 1902 ikke paabegyndt; med kirken og Skolebygningen er taget forberedende skridt. Gadearbeidet var ikke langt fremSkredet. De fleste gader var i ]902 endnu uryddiggjorte, og meget af gadepladsen brugtes paa mange steder Som et Slags oplagstomter. Der vil vistnok gaa endnu l a 2 aar, før byen kan siges at være opbygget. Der er ingen brolægning paa gaderne, men en del af dem er makadamiserede. I—’ortog skal anlgges. Byens fortid. Farsund var først et strandsted, hvor der holdtes thing for Helvig thinglag. Det var et StrandSted i det l7de aarhundrede men da Farsund ikke nævnes blandt de han- delssteder, hvis nedlæggelse ved Kristiansands privi1egier blev paabudt, har det vistnok været meget ubetydeligt. Der dreves dog nogen hummerudskibning herfra. Farsund laa i Flekkefjord tolddistrikt, og ligesom denne by følte det trykket af Kristiansands privilegier. Holm og K1“ajY omtaler et sagn, hvorefter Farsund i krigs- tiden skal være blevet afbrændt af franske, der tillige skal have huseret paa I‘isterlandet, hvor nogle gamle forskansninger maaske er fra disse tider. l723 havde stedet kun &—-2:3 uanselige huse»; Og —l0 aar Senere kun 24 vaaningshuse og 3 sjøboder. Efter den tid be- gyndte imidlertid stedet at komme op, for-nemlig ved den virk- somhed, som handelshuset L““(l udviklede, saa der 2O aar senere .“1783l stod 7—I bygninger. Farsund blev ved reSkript af l0de november 1777 lossested