Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/461

Denne siden er ikke korrekturlest


-lÎ)0 LISTl-2R OG MANI)AI.S AM’I’. — Hummerfiskeriets flor paa den lange kyst fra l;aurvig til forbi Nesset udsprang af deres (J. B. Lund & Co.s’) virksomhed, der længe vil mindes med tal(nemlighed.» Farsund omtales i et i 1792 i Kristiania udkommet skrift: W Anders Ekstorms sandfærdige fortællinger og hændelser», han siger: «Farsund er en liden flekke, der tilligemed sine første ind- byggere er paa nogle faa aar ligesom champignonerne opvokset paa Sundebakken paa Listerlandet. De har med mange af vor tids største og glimrende steder deri lige oprindelse, at hvor nu palæer og stolte bygninger kneiser, stod fordum faldefærdige fiskerhytter, ei drømmende om tilkommende herlighed og pragt. Den ubetydelige forskjel er kuns denne: naar vi behøver seculer for at maale disse, saa behøver vi kun dekader af aar til Farsund. Stedets udseende var temmelig smukt. I besynderlighed stak nogle af dets skaberes huse betydelig af iblandt den ringere pøbels. Det danner et lille stykke af en cirkelbue langs ved et fra havet ind i Kvævigfjorden løbende sund og gaar et stykke op paa Sundebakken. Offentlige bygninger er just ikke mange kun to, kirken og thingstuen. Den første er nyligen anlagt i byens øverste ende ved engelske byggere af d’hrr. Ehlert & Jochum B. Lund og af den førstes sønner d’hrr. Jonas & Søren B. Lund. I)en er af sten, om jeg mindes ret, var den nok ogsaa den eneste stenbygning paa stedet, vel ikke stor, men af god smag, helst indvendig. Stedets fornemste næringsgren er vel havarier, der formo- dentlig ogsaa har givet det sin oprindelse. Listerlandet paa hvis sydøstlige ende Farsund ligger, er i de norske farvande det samme for sjøfarende i mørke og stormende nætter, som AnhoIdt i de danske, og hvad vor store Holbergs Peder Paars i anledning denne siger: «De leve kristelig og nære sig af vrag», tror jeg ogsaa her temmelig passende. Bønderne deromkring har ellers tillagt stedet navn af Svine- byen; men dette skandaløse navn, hvis etymologi lettelig kunde blive vrangt fortolket, har hensigt til de mange firbenede svin. som i hvert stræde møder og begrynter de forbigaaende Ikke langt derfra ligger de to bekjendte havne Eigvaag 0B Lushavn, og paa alle tre steder behjælper man sig med én told- betjent, der sorteror under Flekkefjords toldkammer, og jeg har aldrig hørt, at de har ønsket flere.» I 1799 har cand. jur. c]V(l(“Ob Baden beskrevet en reise i Norge i maanedsskriftet (“Iris og “Hebe». Han bemærker blandt a11d9Í om Farsund: «Byen har kun én hovedgade, foruden tvende smaa g3dPY— Men selv hovedga(len, der løber i en Vinkel og ender opad PÍ fjold, hvor kirken ligger, er meget smal, siden vogne er ubrugP—