Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/464

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’AllSUND I‘ADl-2STI—2I). u —lå3 var bygget i Farsund. Denne kaper forliste med hele sin besætning, 42 mand. Den krydsede hele sommeren 1808 uden at opbringe nogen prise. En mand fra Vesthassel, THlR)2(’S SamueIsen, overtog da kutteren og stak i sjøen sent ud paa høsten. I Nordsjøen traf han imidlertid ingen skib“e; men han var vel- kjendt paa den skotske kyst, og han riggede sin kaper til som en engelsk fiskekutter, gik ind en mørk nat i en liden havn i Skotland og kappede ankertaugene paa en stor englænder, be- mandede den og bragte den til Farsund. Denne dristige streg gjentog han efter sigende flere gange, men om med noget større udbytte end selve skibenes værdi er vel tvilsomt. Paa et togt gik denne kaper under, rimeligvis ved at kantre og synke Paa hin tid, da tagne og prisedømte skibe med store vare- ladninger solgtes for spotpris, fortsatte imidlertid Søren ét Jonas Eilertsen Lund sin virksomhed, og dette hus ansaaes fremdeles at staa paa temmelig faste fødder lige til dets opløsning ved chefernes død, hvorpaa dets eiendomme gik over paa flere hænder. Firmaet Gabriel ck Ebbe Lund havde ved sit held under krigen og ved licensefarten udfoldet en virksomhed, der mindede om 1:Jochums tid». Huset bibeholdt sin anseelse hen i20—aarene og skal i denne sin velmagtstid have havt 18 større og mindre fartøier, dels i fragtfart paa længere farvande, dels i bummerfart til England og Holland, medens andre deltog i Skndenesfisket og gik med sild til Østersjøhavnene. Hertil kom fabrikdriften og bavariaffærerne, indtil indflyttelsen af nye handlende bevirkede konkurran(“e. Uheld i flere retninger, uheldige spekulationer, navnlig anlægget af et brændevinsbrænderi, der oprettedes 1824 (ist-edetfor den nedlagte farvefabrik) og gav et uafsætteligt produkt, bidrog til at give huset et alvorligt stød. Forsøg paa en detaljhandel efter en storartet maalestok løb endnu uheldigere af. Husets kredit sank; kreditorerne tvang firmaet til ufordelagtige Salg af flere af dets eiendomme. I 1831 opløstes brød1—enes firma, idet Gabriel Lund traadte ud af samme. Han var repræsentant for Lister amt paa rigsforsamlingen paa Eidsvold og senere paa to storthing, senere blev han postmester i Trondhjem, hvilket embede han til- traadte 183l. Ebbe Lund fortsatte for egen regning i det mindre forretningerne i Farsund til sin død i 1837. Andre indflyttede familier, hvoriblandt kan nævnes familierne xSll)t(„ og ()tto, fortsatte kjøbmandsvirksomheden. Ved tællingen i 1835 havde F arsund 9l8 indvaanere. Stedet havde efterhaanden faaet en i forhold til dets størrelse ikke ubetydelig handelsflaade; antallet af de skibe, der i 1875 hørte hjemme ved Farsund toldsted, var 5O med en drægtighed af omtrent 700() tons, hvilket