Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/466

Denne siden er ikke korrekturlest


l-’AliSUNl) 1.A1)EsT1§1). 455 munens arkiver, der opbevaredes paa ko1nmunesalen, og alt, der hørte skolen til, strøg dog fuldstændig med. Af betydeligere bygningen som blev reddet, kan nævnes den bekjendte eiendom Husan, familien Lunds tidligere eiendom, en af landets største træbygninger, hvor sorenskriverens kontor og arkiv befandt sig. Ilden fortsatte udover hele natten, og det brændte endnu den følgende formiddag. “ Henved 2000 mennesker blev l1usvil(le. Farsund havde ca. 25O større og mindre huse, der var for- sikrede for ca. 11;“î1 million kroner. Alle bygninger undtagen kirken var af træ. Kirken, som laa høit oppe paa en temmelig steil bakke og saaledes skulde være ganske godt beskyttet, er bleven antændt ved gnister, der har fæstet sig i taarnet. Eil(“rt Lund Szmdt blev født i Farsund 8de august l8l7 og gik som gut paa Stavanger latinskole. I ]835 blev han student og tog theologisk embedseksamen i juni ]846. I 1849 og l850 var han universitetsstipendiat i dogme— og kirkehistorie. Fra 18—lå var han lærer ved en Søndagsskole paa Kristiania tugthus, og her stiftede han bekjendtskab med tatere, fik efter- haanden interesse for dem og studerede deres sprog og levesæt. Ved kgl. res. lik han 1848 understøttelse til at fortsætte disse undersøgelser paa en reise i Norge, og resultatet nedlagde han i en beretning, som udkom i l85O. I 1850 bevilgede Storthinget Sundt 7OI“) spd. aarlig til fort- satte undersøgelser af de lavere samfundsklassers forhold. Snndts arbeidsomraade IldVl(—l(—3(l(3S fra 185l til en so(—ialsta- tistisk undersøgelse af arbeider— og fattigfolks sæder, levevis og økonomi i det hele. Bevilgningen til hans undersøgelse gjentoges af Storthinget 1sos8—69. I 1869 udnævntes han til Sognepræst i Eidsvold, hvor han døde l3de juni 1875. Efter Ole Vigs død i de(:ember 1857 overtog Sundt redak- tionen af tidsskriftet (FolkevennenW til juni 18liti, da han fra- traadte . ]7de februar l8l54 blev Kristiania arbeidersamfund stiftet med Sundt som formand i bestyrelsen. I denne stilling blev han gjenvalgt, saa længe han boede i Kristiania Efter Sundts død i 1875 samlede arbeidersamfund(1t til et mindesmærke over ham, og billedhugger Sk(1ibrok udførte en buste i bronce, som er reist paa Olaf Ryes plads i Kristiania:35de sept- ember l892. Sundts skrifter handler om forskjellige sider af vort folks