Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/468

Denne siden er ikke korrekturlest


FARSUNl) LADESTED. 457 Sparebankens bygning brændte i 1901, og der skal opføres en ny sparebankbygning af mur, hvor tillige kommunemoderne skal holdes. — Skoler. Saavel folkeskolen som middelskolen brændte 1901, og ny skole skal opføres. Skolebygningen vil antagelig blive opført af mur og komme til at ligge paa en fjeldknaus ligeoverfor dampskibsbryggen. Den skal rumme baade folkeskole og middelskole I 1826 var der i Farsund en skole af blandet art, dels borger— og dels almueskole, efter en af kongen under 2den januar l795 konfirmeret plan. I 1855 fik stedet en katheket, der tillige indtil 1869 var bestyrer af den noget før katheketposten oprettede borgerskole, da denne omorganiseredes, og en førstelærerpost op- rettedes. Denne skole havde 1875 ligesom stedets almueskole 3 lærere og lokale i et 1867 bygget større skolehus, der tillige indeholdt bolig for begge førstelærerne, kommune— og festivitets- lokale samt kontor for sparebanken. Ved understøttelse af bræudevinssamlaget, oprettet i 1876, omdannedes Farsund borgerskole til en kom1nunal middelskole. Der var i Farsund 3 batterier a 4—6 punds kanoner, Nord-, Mellem— og Ytre batteri, af jord og sten, an1agte 1807 af beboerne. Kanonerne var kjøbte fra et hollandsk skib, men de var saagodt- som uden affutager. Kun det ytre batteri var af nogen vigtighed De to andre var ved sin beliggenhed af liden nytte. Folkemængde i Farsund: l769 ...... ’ 1801 . 496 1815 . 56O 1825 . 805 1835 . 918 1845 . 1095 1855 . 1l70 1865 . 1416 l875 . 1497 l89l . 1648 19O0 ....... 1836 l-’arsunds kommunerepræsentation bestaar af 2O repræ- sentanter, hvoraf 5 er formænd. Følgende lande er repræsenterede ved konsuler i Farsund. Danmark, F rankrig, N ederlandene, Rusland, Storbritannien og Irland, det tyske rige.