Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/475

Denne siden er ikke korrekturlest


4ö4 LISTER 0G MANDALS AMT. ’ H. O. l1. Km.9 i meter. Del af Framvaren . . . 2.6 Del af 0ppoftevatn . . . O.9 55 Del af Klungelandsvatn . . . O.1 165 12 smaavande ...... 0.8 Sam1et areal af ferskvand 4.4 Ogsaa høiderne af endel mindre vande er maalte: Saudlauds- 1)atn ligger saaledes 106 m. o. h., Rutlevatn 83 m. o. h., Drangs-vatn 9O m. o. h. og Sæveland-s“vatn 31 m. o. h. Der er lidet fisk i elvene og vandene. Vaar og høst fiskes lidt med garn, særlig ørret. Aalen fiskes helst i kar i bækkene. Mest fisk er der i Oppoftevatn og Sævelandsvatn. Kyst. Lyngdat9flord med sidefjordene ()jteflord og Drange- [jord gaar ind i Herred herred; den egentlige Lmgdals-fjord støder paa en længde af nogle kilometer op til herredet. Endelig naar Herred herreds nordgrændse med en længde af ca. 4 km. op til Fede-flord. I(yngdals-fjord er ved Herreds kyst temmelig dyb og ren. Dens nordvestre sidefÍjord, Oflejjord, er ca. 8.5 km. lang og ren lige til Sande, hvor der findes en grund. Drangsflord gaar ind ca. 4 km. mod nordøst og er tildels temmelig uren. Fedeflord er paa Hei-red herreds nordgrændse temmelig ren og dyb med steile bredder. I kolde vintre er der undertiden is paa fjordene J ordsmonnet er paa gaardene omkring 0ftefjorden, særlig paa O.fte, Sande og Drange, mest sandjord. Den øvrige del af heri-edet har sandblandet muldjord og myrjord. Dyrkbar mark er der i Logeda1en, ved bunden af Oftefjord og Drangsfjord; ellers er der smaa dyrkbare pletter paa heierne- langs vandene og ved kysten, dog ikke mange steder, da fjeldene næsten overalt gaar steilt ned i fjorden uden bergfod. Arealet er saaledes ndnyttet: Ager ....... . 1.0 km.’ Eng . . . 2.4 » Ager og eng ........ — .... 3.4 km.’ Skog ........... . . l0.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr. . . 74.1 ɔ 87.5 km.2