Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/477

Denne siden er ikke korrekturlest


466 1.1S‘1—Ha os a1AN1)=u.S:mT. Skog. De almindeligste træer i herredet er birk, ek, rogn, or. hassel, asp, ask, selje og paa enkelte gaarde lidt furu. Fjeldene er nøgne som regel. Der er lidt løvskog langs fjordene, mest ungskog. Lidt furuskog er der paa gaardene BjFZlG)l(‘, S(eBeland og (Zft(—„ ellers er skogen væsentlig birk, ek og or. Hasselskog vokser ogsaa, særlig paa ]brsaa.v(—n. I de Senere aar er der plantet mange tusen furutræer og grantræer. Alene paa præstegaarden er plantet omkring 20 O00. Plantningsfelterne ser lovende ud. Der leveres ikke større salgslast eller smaatømmer. saa herredet maa kjøbe bygningstøm1ner. Lidt brændeved sælges. Middelprisen i 190O pr. l11et-el’f3Vll brændeved var: l2 kr. for birk, 8 kr. for or. Desuden sælges der lidt bark og tøndebaand Al herredets skog eies af bygdens indvaanere. Der findes meget snaumark skikket til skogkultur. Herredet har ingen store skoggaarde. De gaa-rde, som kunde nævnes, er Bjell(md, Bi“es, kjør-klev, Stølen, ytre, Vedrem-ark. Lit- land og S(evel(md. Dog har nogle gaardbrugere lidt mere end til husbehov. M yrer. Paa gaarden Kvaalc:—s indmark, ca. O.Ö km. fra Ofte- fjorden, ligger en myrstrækning. Paa Store .]è“rsdal ligeledes en, ca. 0.5 km. fra F ramvaren. I den del af herredet, som kaldes Frøi- nes, er der næsten til hver gaard myrstrækninger egnede til dyrk- ning. Paa LillP Skjoldal (Skreheien) ligger en meget stor myr i indmarken, ca. 5 km. fra Oftefjorden. Myren angives at være over 1OO maal. Paa gaarden Eivenshelle (Ravneheien), ca. 5 km. fra Oftefjorden, er store udyrkede myrstrækninger. De her nævnte myrer er muldmyrer. Torvmyrer er der næsten til hver gaard; torven er gjen- nemgaaende god og benyttes næsten i hvert hus. Fiskerier. I Oftefjorden og Fedefjorden fiskes laks, Sv-ele- blege, torsk, sei, ørret, sild, lyr og flyndre samt aal. Fangstredskaberne er særlig garn og not. HHl3Dd8fi6YG bruges ogsaa. Det samlede udbytte af fisker-ierne i Her-red og Spind herreder: Kr. 1895 . 15 925 1896 . . 19 5O0 l897 . . 1377l