Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/483

Denne siden er ikke korrekturlest


472 LlS’l’ER OG MANDALS AMT. Heri vil dog hidføres en forandring ved det under arbeide værende hovedveisanlæg fra Sande i Herred til ]Øørrej)ord i Vanse„ der kan ventes fuldført ca. 1905. . Andre rodelagte kjøreveie. 1. Fra Sande(nær Herred kirke) nordover langs 0ftefjordeu til Qfte, derfra østover om Tbsaas til Svindal, ikke langt fra 0ppoftevatn. Veibredde 2.5 m.; langs fjorden er nyere vei med gode stigningsforhold, men op- over til Svindal, hvor veien oprindelig kun er anlagt som gaard- vei, forekommer stigninger indtil 1: 5. Længde 8 km. 2. Fra sidstnævnte vei ved Kvaale byg(levei i nordvestlig ret- ning over til S(m(lvigstraml ved Fedefjorden, hvor anløbssted findes for dampskib til Flekkefjord. Veibredde 2.5 m.; største stig- ning 1:8, der bl. a. er anvendt i 7 slyng ned til Fedefjorden; længde ti km. . Da de øvrige veie i Herred herred kun er rideveie. bliver den samlede længde af rodelagte kjøreveie 14 km. F Andre kjørbare veie. Af kjørbare gaardveie har Herred saa godt som ingen, uden forsaavidt de offentlige rideveie til nød kan befares med hjulredskab. Forøvrigt foregaar den væsentlige færdsel tilvands paa fjor- dene, og de indlands— eller heiegaarde, der ikke ligger ved offent- lig vei, nøier sig med tarvelige gangstier. Rideveie. I Herred findes følgende 2 rodelagte rideveie, der begge har en bredde af ca. 2 m. og til nød kan kjøres-: 1. Fra Sande (kfr. bygdevei nr. 1) sydover langs Oftefjorden til Bi1lringsaas og derfra gjennem et indre da-lstrøg over til Ful- laml ved Lyngdalsfjorden. Veien er daarlig anlagt med bratte smaabakker, men har adskillig betydning som gaardvei samti tilfælde af menis paa 0ftefjorden ogsaa som vintervei for en større del af herredet, idet fjorden mellem Fulla-ud og Farsund holder sig længere isfri. Veiens længde er 6.2 km.

 Fra S(m(l(— gjennem Logedalen vestover til I‘’i’(lDlU(l]’(’“,

en forhenværende præstevei, der nu saagodtsom ikke benyttes Længde 2.8 km. Den samlede længde af de rodelagte rideveie bliver saa- ledes fl km. Herred herred var i 1899 delt i 9 skolekredse med l75 undervisningsberettigede børn, 3 lærere, I lærerinde.