Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/486

Denne siden er ikke korrekturlest


SPIND Hr-:nHE1). 475 (ÝZZ(’)’6SIl7t(Z mellem Ullerø og Terø har ca. 32 m. vand med ler— og sandbund og plads for de største fartøier; disse kan ankre paa Ullerøsiden. Østfra er in’dseilingen fuldstændig ren. Skal-Bø havn paa sydsiden af Skarvø har en indre havn, der kaldes Vigen, med ankerplads for l0 a 15 fartøier indtil 8 fods dybtgaaende. I den ytre bugt er ankerplads med ler— og sandbund for mindre fartøier. Havnen er at foretrække for Ullerø havn. Ind- seilingerne er temmelig urene. Spin(lZ)“orden, —som gaar ind ca. 7—km. indenfor Ska-rvø, er temmelig uren. Der kan sei1es ind i fjorden vestenom eller nordenom Skarvø. Fjorden har flere ankerpladse for smaa fartøier: Store Bugde, Ei-saager, Spi)i(Ianger, Vaage, B(Zrghydne, Li(m, Bjø-rne1Baag og Lyngmag. d In(lseilingen til Far-sund kan foregaa langs Spind l1erreds vestgrændse. Indseilingen er temmelig uren. Smaafartøier kan under indseilingen ankre op i I—Iavig, Bække- uig, ÄÝ(llItZ(I]l(Z og Birkenes Ved Spindslandet. Skotfeh.a1“—n mellem Præstø og U1—ø har østfra indløb for 14 fo(ls skibe og sydfra for 2O fods. Havnen har 2O m. vand med god lerbund og plads for 1O fortøiede fartøier. Til veiledning ved indseilingen til Far-sund tjener fyret paa S(m(]re Katlam]. Jordsmonnet i Spind er mest myrjord. Sandblandet ler forekommer oftere, men ren ler er sjelden. I)er er lidt grus og aur, saa det er vanskeligt at faa godt veigruS. Jordsmonnet er særlig skikket for høav1 og poteter, mindre godt for finere korn- sorter. I og ved mange af tjernene forekommer kiselguhr; den er ikke nyttiggjort . Den dyrkede 1nark ligger mest som smaa jordflekker paa heierne, langs vandene og Ved kysten. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . . . 1.2 km.2 Eng . . 2.2 » Ager og eng ....... . . 3.4 kI1l.2 Skog ........... . 10.0 » Udmark. snaufjeld, indsjøer, myr . . 27.9 » -l1.3 km.2