Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/487

Denne siden er ikke korrekturlest


476 1.1sTEB 0G MANI)A1.s AMT. Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Spind: Udsæd pr. 1uaal. Avl pr. mul. Foldighed. Hvede . . 17 liter. 2.9 bl. 17 Byg . . . 25 » 2.9 » 11.6 Havre . . . 58 » 5.3 » 9 POteter . . . 32O » 25.6 » 8 “Udsæd af græsfrø pr. maal var i 19OO 7 kg. og avl pr. maal 40O kg. hø. Det er kun sjelden, at kornet i Spind Skades af frost, og det er kun nær tjernene eller paa lavtliggende fugtige steder hist og her. I de senere aar er meget nyland opryddet. A Dyrkning og avl af engfrø er tiltaget lidt. Der avles nu lidt mere hø. Her er myrstrækuinger skikkede for dyrkning, og flere ligger ikke ubekvemt til. De største er i Nautl(mds og SpimIangm-S udmarker, mindre strækninger er der næsten i hver gaards ud- mark. For omkring 1O aar siden brugtes ofte taug fra Lister til gjødsel, men i senere aar ikke, da taugen paa Lister n11 brændes til aske, som sælges. Som regel er hjemmehavnene (udmarl(erne, bumarkerne eller skogene) utilstrækkelige. I senere tid har lyngen taget over- haand, saa der kun er lidet græs at finde for kreaturerne. Fjeld- beiter eller fjeldslaatter er der ikke. Kreaturhold samt fjærkræ„i Spind herred i 1900: Heste .......... 1 1 Storfæ . . 749 Faar . . . 639 Svin . . . 2 Hans — .......... 2 535 Kvæget er stedegent eller den saakaldte lyngdaisrace. An- tagelig er der endnu enkelte kjør af blandet engelsk race fra den tid for 2O—30 aar siden, da den engelske race var i mode- Der sælges endel husdyr. Heste kjøbes for bygdens for- Syning-. Opdræt og Salg af hornkvæg er tiltaget.