Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/488

Denne siden er ikke korrekturlest


SP1ND I“IERRED. 477 Faareholdet og svineholdet er aftaget, men der sælges lidt faar. Der sælges meget kjed og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget, men Salg af melk er af liden betydning Der sælges meget Smør og noget ost, men lidet uld. I Spind herred er ingen meierier eller ysterier. Skog. I herredet vokser: Birk, ek, or, asp, ask, hassel, rogn, vidje (vier), kristtorn, ener, asal, lind, alm, heg og lidt fum. De mange furustammer og rødder, som findes i myrerne, viser, at her engang i tiden har været stor og frodig furuskog. Skog af større udstrækning er der ikke. Birk og ek fore- kommer i størst mængde. De fleste gaardbrugerei har med den torv, de skjærer, brænd- sel nok til eget forbi-ug; men nogle maa kjøbe lidt stenkul. Det er kun faa, som har ved tilsalgs. Der leveres ikke større salgslast eller smaatømmer, saa herredet maa kjøbe bygningstømmer. l Lidt brændeved sælges. Middelprisen i 1900 pr. meterfavn brændeved var: l1 kr. for birk, 7 kr. for or. Al herredets skog eies af bygdens indvaanere. Der foregaar lidt saaning og plantning. De gaarde, som har lidt skog i Spind herred, er: Â1YGlltl(II)(Z, Helle, Vig, Grobo, Daarø, Bjørgen og Kaarissta(l. De største myrer er i Nautlands og Spindangers udmarker. Næsten alle myrer er muldmyrer med brændtorv. Mosemy1—er er der kun undtagelsesvis. Brugelig brændtorv forekommer i næsten hver myr, men kun faa steder er torven saa god, at den kan bruges uden at «æltes:—); man tramper «fænet» med fødderne, til det bliver seigt som en deig, hvorpaa man med hænderne «bager kavringer», d. v. S. former «fænet» som kavringer, der tørres paa nærmeste fjeld, stene eller i mangel af andet paa tør vold. Denne torv bliver ligesaa god som almindelig «skaaren» torv. Det er almindeligt at virke torv en, sjelden flere dage om a.aret, men da ved flere personer, ofte —l à 5, forat en familie kan være forsynet med torv for vinteren. Fiskeriet i Spind er af vigtighed; fangstredskaber er garn, not, line (bakke), snøre, dorg, pilk, stang, ruse, teine, hov, lakse- garn (kroggarn).