Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/489

Denne siden er ikke korrekturlest


-l78 I‘ISTER OG MANI)ALS AMT. Hjemmefisket er af betydning, især efter makrel, torsk, sild. sei, laks og hummer. Udbyttet af fiskerierne er angivet under Herred herred sam- men med dette. Der er ingen fabriker eller industrielle anlæg i her- redet. En kornmølle paa Sæm-ig har i flere aar ikke været i virk- somhed. I Spind tilvirkedes i ældre tid sko, ligesom indbyggerne spindværingerne, helt ned til dampskibene begyndte, var vel kjendte fragtemænd langs kysten. Herom beretter Holm .— «Folket er meget flittigt, især er enhver af dem Skomager. De barke Huderne af det de slagte, garve og berede dem, sye- deraf Skoe, Tøfler og Støvle, hvoraf vel l 0OO Par afsættes aarlig I)er er og hjemmehørende til dette Land 5 à 6 smaae Fartøjer, som stedse fare paa Bergen og Tronbjem. Eierne af disse kjøbe Skomager-Arbejdet af de andre, ligesom og fra Herrod Sogn, siden afsætte dem og hjembringe Fiskevarer, saltede og tørre, hvormed de igjen forsyne Østlandet, almindelig aflægge disse Fartøjer 2de Rejser Vaar og Høst.» 1 person drev ved udgangen af aaret 19OO landhandel efter bevilling eller handelsbrev. Det vigtigste handelssted er Spindanger. I Spind herred var der i 19O0 ingen rettigheder til udskjænk- ning af øl eller brændevin. Spind kvægassuranceforening traadte i virksomhed l896. Forsikringssum pr. 31te december l9OO var 45 388 kr. Der findes ikke telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Spind herreds bebygning er spredt; gaardene ligger væsent- ligst ved vandene, paa heierne og ved kysten. Af herredets øer er som nævnt bebygget Terø, Langø, Uller0 og Skarvø. Spind kirke er en forholdsvis ny trækirke. Spind herreds matriknlskyld er 327.97 mark. Spind herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse bli gaardsnum1nere, hvilke efter herredets nuværende ma-trikulskyl(l havde en gjennems11itsskyld af 5.86 mark.