Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/495

Denne siden er ikke korrekturlest


484 l.ISTl-ill 0G MANDAl.S .u1T. Øer i herredet er: Kn1.9 Bærø . . O.8 Sudnø . . . . O.1 Haaø .... . O.1 Kjerringholmen . . 0.03 Rævø .... . 1.7 Kjepsø . . . . O.7 Vestre Selø . . O.1 Nordre Selø . . . . 0.2 Østre Selø ...... i . 0.3 Øer i Kvaavigfjorden . . . . O.2 Haneholmen i Lenefjorden . . 0.03 3 øer ....... . O.1 l22 smaaøer .... . O.2 Sam1et areal af øer .... 4.56 läyngdal herred er temmelig vidtstrakt, idet det indbefatter halvøen mellem Grønsfjord og Rosfjord, den østlige del af halv- oen mellem Rosfjord og Lyngdalsfjord, hvortil kommer landet- paa begge sider af Lyngdalselvens hoveddal nordover til Hæge- bostad grændse. I herredets midtre del ved Lyngdalsfjordens bund er der større flade strækninger, ellers ligger bebygningen i hoveddalen, langs fjordene og paa heierne. Herredets fjelde er dels lave aaser, dels sammenhængende heier. Herredet er i høi grad kuperet. Nærmest kysten er der afrundede klipper, som i regelen er gol(le; længere inde veksler jevnere skraanende aasrygge, steilere fje1dsider og vide heier, afbrudte af dalfører; fjeldene er her i regelen overgroede med mos og kort lyng, i dalførerne er i regelen løvskog Ved Lyngdalen og endel mindre dalfører deles herredet. Lyngdalsel1“—ens da(jøre, kaldes i den øvre del af Lyngda1 herred Ix’1—aas(]alPn og i den nedre del Lyngdal(n. Navnlig Kvaasdalen er trang med steile sider, især paa vest- siden; flere steder er dalbunden optaget kun af elven. Nedenfor Kvaas kirke er den bredere med plads for dyrket land. Ogsaa l‘yngdalen er trang, men ved Aa kirke udvider den sig og danner 1nellem denne og bunden af Kvaavig og Rosfjord en forholdsvis temmelig betydelig slette, ca. 4.5 km. lang og l.5 km. bred, den saakaldte Lyngdals.vlPffe. Strækningen paa Lyngdalens østside er en del af den brede hei mellem Lyngdale11 og ’Ul1(l(ll(—lI]. Mod syd begrænd8e8