Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/50

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTlANSAND BY. Fortegnelse over legaær og sti-ftelser i Kristiansand.— Benævnelse C Kong Carl Johans legat . . 1 W Fru Kjerulfs legat ..... C Skjænket som erkjendt-lighed W for den o1nhu, der vistes de t saar-ede danske efter slaget ved Helgeland i l864. Grevinde Trampes legat, samt n en fast eiendom, takseret til so Tro m ......... I I i T U B I Kjøbmand Stensborns og hn— i strus legat ........ W Birdinan La1—sens legat . . .î“ 1 B Ga1—tuer Ashauers legat . . . R ( in U Bille og Sina Kjørbos legater W De Leegaardske legater. . . n i W Enl(efrn Juells legat ....; Y Brigade1æge Stener Heyerdahls legat .......... T ff N Kristiansands borgerkorps’s Í fond .......... ] i Hvortil anvendes. Opfostring og op- dragelse af fattige børn af almuesklassen i Kri- stiansand. Fattige i Kristiansand. Udgifter ved hjemmet, frit lys m. v.; i hjem- met optages kun sjø- ma11dsfamilier. Legatorens slegtninge og efter dennes død til trængende børn af han- delsborgere i Kristian- sand. To gamle og trænge-ude familier i l(ristiansand, der ikke nyder fattig- u11derstøttelse. To gamle, trængen(le og ordentl1e familier af “borgerstanden-1, som ikke nyder fatt-igunder- støttelse. Pension for legatopret- ternes slægtninge og deres afkom. Stipendier for sønner og døtre af officerer ved Kristiansandske briga(le. i Renterne anvendes til kirken og kirkegaarden Briga(lelæge Heyerdahls enke og døtre, og efter deres død til trængende, fortrinsvis syge og lidende i Kristiansand. Renterne uddeles til trænge11de af borger- standen i KriSt“iansand. 41 (Fortsat.) Kapital. l Naar. Kr. I Vi O2. 8 00O.oo i 2 700.oo ’“1‘1 02 W II 800.oo x

 1Z1 02 38 Öoo.cɔ

G ’Z1 02 lO 507.2o I;*“1 02 8 0O0.oo n Vi 02 ö7 76l.so 1;‘4 O1: ð7 53O.14 . 1‘*‘1 02 8 940.oo ’ I—?1 02 4 008—lå I 1„’1 02 J 4 612.ɔ: