Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/500

Denne siden er ikke korrekturlest


1.YNG1)A1. Hr-:RHE1). 489 Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 4.9 km.9 Eng. . . ll.7 » .—lger og eng . . . .... 16.6 km.=‘’ Skog .......... . 60.0 1) Udmark, snaufjel(l, indsjøer, myr . .303.4 » e 380.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: I’(lsu-d pr. maaI. Av1 pr. nxaal. Fo1digh(—d. Rug .... 2O liten-. 1.4 hl. 7 Byg .... 4O » 3.2 » 8 Blandkorn. . 5O » 3.0 W 6 Havre . . . 6O —1W 3.0 » 5 POtetG1’ . . . 280 )) 22.—I 8 Udsæd af græsfrø pr. maal var i l90O angivet til 4 kg. og avl pr. maal til 32O kg. hø. Frost paa kornet er sje1den; derimod fryser ofte poteterne i august maaned langs elve og større bækkedrag. I senere aar er ikke meget nyland opryddet. Brugen af forbedrede redskaber er blevet almindeligere. Antallet af meie— og slaamaskiner var 13 i 1895, 38 i 190O og desuden 3 Saamaskiner. [)er er nu bedre redskaber og mere engdyrkning. Paa gaarden B—)“ing.sjor(l er en større strækning. der kan egne sig til dyrkning. Til gaardene ()Cstelan(l, J1(’Z(lIl(Z, ]V)ig(3Il(’S og Hill(ZCl’Sl(lM(Z ligger ogsaa en Strækning tjenlig til dyrkning, naar elven, som løber ned til Fiveland sagbrug og ud i Lyngdalsfjorden, bliver sænket, som paatænkt Herredstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til l0O kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 25—8O kr. Hjemmehavnene er i dalen ikke ti1strækkelige, derimod har flere heiegaarde taalelige beiter. Kreaturhold samt fjærkræ i Lyngdal —herred: l890„ l900. Heste . . 2l3 249 Storfæ . . 3964 37l8 Faar . . 3304 2728 Gjccc1— . . 11 l2