Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/501

Denne siden er ikke korrekturlest


490 1.1S”1=EH OG MAN1)A1.S Au-r 1s90. 19oo. Svin . . 104 76 Høns . . . 1 671 4706 .Ender . . 8 26 Gjæs . . —— 4 Bikuber ....... 31 l2 Kvæget er hovedsagelig stedegent. Enkelte blandinger af ayrshirerace11 findes endnu, men formindskes stadig. “ Der sælges meget hornkvæg— Heste opdrættes ikke, men kjøbes for bygdens forsyning; der baade kjøbes og sælges heste Faareholdet har aftaget, men svineholdet har tiltaget lidt. Der sælges lidet kjed og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget, men Salg af melk er ubetyde- lig-t. Der sælges meget smør, men ikke Ost eller uld. Kreaturerne fodres noget bedre end tidligere. Lyngdal damWpmeieri begyndte i 1898. I 19OO ind- veiedes 252 529 kg. melk, hvoraf er produceret 9230 kg. smør. Skummemaskine benyttes, og som drivkraft anvendes damp. Skog. I)en meste skog i herredet er løvskog af ek og birk: furuskog findes ogsaa, men ikke i nogen større udstrækning Navnlig i Kvaas er der lidt skog, furu, birk og tildels ek, men skogen er stærkt udhugget. Lyngdalen er fattig paa skog. Ved Kvaas kirke vokser endel furuskog i lierne, tilstrækkelig til vedkommende gaardes forsyning med trævirke: endvidere bar en langs vasdraget Vi mil sydligere liggende mostrækning furuskog, ligesom der ogsaa i fjeldlien oven- for samme er lidt furu; dette er den hele beholdning af naaleskog. Langs østsiden af dalen er der endel løvskog, der strækker sig i form af et ganske smalt helte parallelt med vasdraget. Paa vestkanteu af dalen hæver fjeldene sig steilt op fra elveleiet og er kun strøgvis bevok-sede med løvskog. Søndenfor Kvaasdalen fortsætter Lyngdalselven i selve Lyng- dalsbygden, der tilligemed annekset Austad udgjør den øvrige del af præstegjeldet. I selve hovedbygden, hvor dalen udvider sig betydelig, har dalbunden langs elveleiet flere mostrækninger, hvor der hist og her er løvskog, medens den overveiende del af arealet, forsaavidt opdyrkning ikke har fundet sted, er en hedemark, overgroet med lyng De overalt opstikkende aasrygge er langs foden skog- klædte, medens plateauet ovenfor er afskoget. Møskedalen og Dragedalen gjennemstrømmes af mindre elve- far. Furuskog mangler her ganske. Levskog findes i den nedre del af disse dalfører og beklæder her stersteparten af aassiderne: