Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/506

Denne siden er ikke korrekturlest


LYNGDAI. HERRED. 495 Udbytte af andre fiskerier i Lyngdal herred: 1895 189ö 1897 1898 l899 19OO Kr. . 3 3oo . 4 0oo . 3 52O . soo 880 ........80O I 1899 var der i Lyngdal 3 industrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke af 28 mand. Motorernes antal var 3 med 26 hestekræfter. 2 sagbrug . . I meier-i ..... d Z I -’ Sandet ar— M0t()fOHl8Sj M(§;“g?eC beldsstyrkc. Z fi1lf5I. l kræfter -1 = — o-an —J W J P W i ‘ 2x) Þ 2 . III i B . . . . . . . 3 l “ 10 l I herredet er Lyngdals hatte“fabrik, I(uaa1““ig dampsag og Fiveland vandsag. 324 personer drev ved udgangen af aaret 19OO la n d h an d e1 efter bevilling eller han delsbrev. De vigtigste handelssteder er Agnefest og Bergen Lyngdal brandforsikringsforening traadte i virk- somhed 1868; forsikriugssummen var 31te december 19O0 til- sammen 2 083 OO0 kr. Lyngdal kvægassuraneeforening traadte i virksomhed 1891; forsikringssummen var 81te december 19OO 9 37O kr. Lyngdal land boforening begyndte 1893; dens formaal er at fremme landbonæringen i alle dens dele. Medlemmer-nes antal ved udgangen af aaret 190O var 160. Lyngdal spare ban k havde i 1900 en forvaltningskapital af 5l0 O37 kr., hvoraf var formue 630 kr. I Lyngdal herred er følgende p o s t a n s t a l t e r: Korshavn, Au-9fad, Lyngdal og Kuaas. I herredet ligger rigstelefonstationen Lyngdal med til- hørende abonne;1tnet, der eies af telegrafvæsenet. Endvidere er der rigstelefonstationer paa Agn(:fest, .4?1stad, BellamI, Kors-hav“, Foss, V(Bme.§ta(I og Kva(1s.