Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/517

Denne siden er ikke korrekturlest


?3Oö lJSTER OG MANDALS AM’I’. Eiaasland er maaske at henføre til mandsnavnet ()gjulj3“ eller til Eoill eller ogsaa ()yjarr. Øistensland kommer af mandsnavnet ()ysfeima. .4gnejest er at forklare af agn. Bruseland er sansynligvis at henføre til plantenavnet bl“II.S“(’ (jrm ipe“rus Gjeittestad (Skrives almindeligst Gitl()sfa(lj kommer Sandsyn- ligvis af elvnena-vnet Geisla, men kan ogsaa komme af ordet geisli, Stav. S—ven()vig hed vistnok egentlig S—1.=inav1’k. 0ldfund. Stenalder . . 5 Broncea1der . . . . 2 rEldre jernalder . . 43 Yngre —»—W ..... l1 Tilsammen til I en myr paa l’fre Berg(1 er til forskjellige tider fundet en stenøks og to flintflekker. Paa Draglan(l;“ ligeledes i myr, er fundet en flintkniv, paa Au-stad nederdelen af en sleben flint- meiSel og paa Bring.g-jord en kile eller meisel af lerskifer. Af broncealdersfundene er det ene fra I’(emesfa(l og bestaar af den øverste halvdel af en bronCecelt; den fandtes i en rund haug sammen med «et sabelhaandtag af metal» og en lerurne med brændte ben. Det andet fund fra broncea1deren er fra Om-e Bergcɔ og gjordes af 2Vi(—olaysen under hans gravning der i l871. Ien rund haug med kammer af 4 kantsatte heller og med en femte til overligger fandtes en raa lerurne med endel brændte beu- ])et store antal fund fra ældre jernalder skriver sig væsentlig fra .Vi(—olays(ws udg-ravninger i 187l paa gaardene ()t?7’(’ Berg(—. B(ɔv“(]8— (1ger, præstegaarden, Bo-ing.Sjord o. fl. Der blev i det hele ud- gravet 39 hauge, hvoraf 27 runde og l2 langhauge. I l1 blev kun truffet brændte ben, knl eller a“ske, medens der i 28 fandtes oldsager med eller uden brændte ben og kul. Gravudstyret var gjennemgaaende ikke videre rigt og for det meste af sædvanligt slags- Paa l’(Pmestad er gjentagne gange gjort flere tildels interes8a11fP gravfund fra ældre jernalder. Endelig kan fra samme tid IlæVD98 flere fund fra Moi samt den før omskrevne runesten fra B(“ZI(IR(Z— Ogsaa yngre jernalders fund skriver sig væsentlig fra Ni(—Olays(ÞYI8 ovennævnte udgravninger l871 paa præstegaarden og SkOIIll“G9ǫ hvorfra haves flere gode fund. Desuden kan nævnes fund fra f3ringsjo)—d og ]1?os-j)or(7. l