Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/520

Denne siden er ikke korrekturlest


LYNGDAI‘ HERllED. 509 naa 1: 5 eller derover, men er i det store og hele taget dog ikke saa voldsom gjennem Lyngdal som i de tilgrændsende herreder. Af broer kan, foruden talrige hvælvede stenbroer over mindre vasdrag, nævnes Far-et bra over Lyngdalselven, en jernbro i to spænd a 31 m., bygget i 1883, efterat den gamle træbro ved isgang i 1871 var blevet ødelagt. Veiens længde er 25.5 km. 2. Hovedveien til Farsund forlader den vestlandske hovedvei ved gaarden Grøndokken og fører først som gammel vei over flade moer til gaarden Kvaavig, ca. 3 km., hvorfra er ny vei langs Ly-ngdalsfjorden til grændsen mod Spind ved Djubmg. Veibredde 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5 m. paa de kostbareste steder. Maximumsstigning l: l5. Veiens længde inden Lyngdal er 9.2 km. 3. Møskedalsveien. Fra Far-et bro er i de senere aar anlagt en chaussee i nordvestlig retning gjennem Møskedalen, hvilken med tiden er tænkt at skulle erstatte den vestlandske hovedvei til Fede, som derefter kun vil blive bibeholdt i egenskab af bygdevei. Veien fører op langs Møskaas sydside til grændsen mod Kvinesdal ved Gluggevatn paa Kvinesheien (250 m. o. h.); herfra til Liknes er veien endnu ikke fuldført. Veibredde 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5 m. paa de kostbareste steder. Maximun1s- stigning l: l5. Veilængde l5.1 km. Den samlede længde af Lyngdal herreds hovedveie er saa- ledes for tiden 49.8 km. Andre rodelagte kjøreveie. Inden Lyngdal herred hører Austad og tildels Aa sogn til de med bygdeveie bedst ud- styrede distrikter i amtet. Veiene er dog for en del af maadelig beskaffenhed og derhos stærkt belemrede med grinder. Naar bygdeveien fra Agnefest til Berge (nr. 11) og daleveien opover til Hægebostad (nr. 3) undtages, er færdselen paa bygdeveiene som regel kun af lettere art, væsentlig fordi distriktets skogbestand er ringe. For tiden haves følgende bygdeveie: 1. Fra den vestlandske hovedvei ved Ofledal sydover til gaar- den Kinnungsland. Bredde 3.2 m., største stigning I: 8 og længde l.8 km. 2. Fra O.ftedal nordover om Opsal og Viland til Vatland.s“c?(1m. Bredde 2.5 m., største stigning 1:8 og længde 6.9 km. 3. Daleveien fra den vestlandske hovedvei ved ()j’tebro nord- over langs østre side af Lyngda1selven gjennem Aa og Kva-as sogn til Hægebostad grændse ved Gysland. Veien har, naar en- kelte smaabakker og et større bakkeparti nordenfor Kvaas kirke med stigning 1:6 undtages, i det store og hele taget gode stig- ningsforhold. Bredden er 3.2 a 3.8 m. og længden 19.7 km.