Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/524

Denne siden er ikke korrekturlest


I—l‘EGEBOS’l’AI) Hr-;Hm-:1). . 513 Hægebostads gamle navn var I—IelgiböL9ta()ir Eiken Sogns gamle navn var sandsynligvis Ei‘Z—;ja sökn. H(8g8bO8tGVd herred ligger paa begge sider af den øvre del af Lyngdalselvens dalføre og er et indlandsherred. Hæge b osta(l he vedkirke ligger under nordlig bredde 58Ó 20‘ 18“ og under længde vest for Kristiania meridian 3“ 30‘40“. Hægebostad herreds største u dstrækning fra nord til syd er 42 km. og fra øst til vest 16.8 km. Hægebostad herred omgives af .4aseral, G]’íIl(lllIIl, Nordre (?ndal, Lyngd(1l. Likm?s og Holland herreder. Af herredets samlede areal„ 461.6 km.2, er fastland 4öl.3 l(I11.2 I herredet er nogle øer: Km.Z Ø i Lygna . . . 0.1 Ø i Lygne . . . O.I Ø i Øidnavatn ........ O.1 t Sam1et areal af øer O.—3 Hægebostad herred ligger paa begge sider af Lyngdalselven; den største del af bebygningen ligger i hoveddalen og omkring indsjøen Lygne og derhos i side(lalene og paa heier11e. Der er adskillig skog i Eiken i herredets nordlige del; fjeldene naar her en høide opimod 9OO meter. Herredets nordre del er mod syd begrændset af Lygnas dalføre nord for Lygne og af dettes sidedal Landdalen; vest for Lygne og Lygnas dalføre ligger Kvinesh-eia, og paa østsiden fjeld- sti-ækningen mellem Lyngdalsel1)(1ns og Undalselv(—ns dalfører; endelig gjennemskjærer Undalens øverste del, Verdalen og Vaardalen kaldet, hei-redets østligste del og skilles fra Mandalen ved en hei, der ogsaa for en liden del tilhører Hægebostad herred. Hægebostad herreds nordre del, Strækningen nord for Lygne og Landdalen har mange fjeldtoppe, skilte ved ikke meget dybe dalstrøg, uden at noget-fjeld naar nogen særdeles stor høide. Høiest er antagelig Tindefleld paa grændsen mod Aaseral, 872 m. I det hele ligger den høieste del af Hægebostad herred i nord og øst, og landet sænker sig mod syd og sy(lvest. Skog er der ikke paa selve fjeldet, lidt løvskog er der hist og her i forsænkningerne; paa skraaningerne mod Lygnas dalføre og Landdalen er der ogsaa lidt furuskog Den nordvestligste del er snau. 33 — Lister og Mandals amt II.