Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/529

Denne siden er ikke korrekturlest


518 1.1sTEH OG 1x1AN1)A1.S Am“. O(Zd(’I“’(lf)l under Silfer1—inden har ved høivand afløb saavel til I‘ygna som til Skjerka i Aaseral. Ligesaa har Hedaa-s“:*aln afløb saavel mod øst til Øvre Øi(lna- vatn i Grindum som til Lygna. I dalen bestaar jordsmonnet væsentlig af sandmuld, tildels myrjord; underlaget er môl (sammenpresset sand), og for endel er ler underlag. Paa l1eiegaardeue bestaar jordsmonnet af myr-jord og tildels sandmuld. Den dyrkbare mark ligger fornemmelig i dalene, samt spredt paa l1eierne. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .— . 2.6 kn1.=’ Eng . . 7.1 » Ager og eng . . . . . . 9.7 km.? Skog .......... . 7O.o 1— Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . 382.3 x- 462.0 km.= Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd pr. maal. AvI pr. maaI. Fo1dighc-11. Byg . . . . 45 liter 2.7 hl. ti Blandkorn . . 50 » 2.0 » l Havre . . . 80 ); 3.(3 » —l.5 Poteter ...... 5350 » l7.5 » 5 Udsæd af græsfrø i l9O0 i Hægebost1ad kan ikke opgives I de senere aar er noget nyland blevet opryddet. Brugen af forbedrede maskiner og redskaber er bleven al- mindeligere. Antallet af slaa— og meiemaskiner var l i 1895. 9 i 1900 og desuden l saamaskine. Der er nu bedre drænering og grøftning, og brugen af kun- stig gjødning er tiltaget. Man er ikke synderlig udsat for frost paa kornet, men paa nogle gaarde fryser potetgræsset. Store udyrkede strækninger egnede til dyrkning er der næsten paa hver gaard Herredsstyrelsen har angivet vær(lien af l maal jord til 75 kr. og Oll1l(08l3lll1lgOl’1l(3 ved rydningen af samme til —lo-W60 kr.